Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Гельмінтологія — комплексна наука про захворювання, які викликають паразитичні черви (Helminthes), що паразитують в організмі тварин, людини або рослин і методах боротьби з ними. Термін «гельмінт» в медичну практику введений Гіппократом в IV столітті до н. е., але основоположником сучасної гельмінтології є академік К.І.Скрябін.

Гельмінтологія вивчає усіх паразитичних червів, незалежно від того, у кого вони локалізуються. Численність і різноманітність гельмінтів, безумовно, впливає на складність гельмінтології як науки, у зв'язку з чим її підрозділяють на окремі прикладні дисципліни: ветеринарну, медичну, аграрну (фітогельмінтологію) і загальну. Однак розмежувати ветеринарну і медичну гельмінтологію неможливо, оскільки велика кількість хвороб є антропозоонозами — загальними для людини й тварини. До них відносять: Opisthorchis lineus, Diphyllobothrium latum, ряд збудників ларвальних цестодозів, Trichinellа spiralis, деякі види родини Trichostrongylidae та ін.

Ветеринарна гельмінтологія являє собою прикладну науку, яка вивчає гельмінтів і хвороби сільськогосподарських та промислових тварин, що вони спричиняють. її основним завданням є пошук найефективніших засобів боротьби з гельмінтозами корисних тварин.

Гельмінти об'єднують численних представників різних типів тваринного світу, які ведуть паразитичний спосіб життя, а тому є самостійною екологічною групою багатоклітинних організмів.

Згідно з прийнятою систематикою тваринного царства усіх червів об'єднують у самостійні типи, серед яких найбільш поширені плоскі черви — Plathelminthes, круглі — Nemathelminthes, скребні або акантоцефали — Acanthocephales, кільчасті черви (анеліди) — Annelides і червоподібні — Vermides. Серед перерахованих типів зустрічаються як паразитичні, так і вільноживучі. До паразитичних належать: усі скреблянки, переважна більшість плоских червів (усі представники класу сисунів — Trematoda і кладу стьожкових червів — Cestoda), велика кількість круглих червів і деякі кільчасті черви.

Зміст гельмінтології, як науки, різнобічний, а її обсяг надзвичайно великий. У різних видів тварин до паразитування пристосувалися понад 8000 видів гельмінтів. Із них більше 2000 видів є патогенними для сільськогосподарських і промислових тварин. За даними професора К.М.Рижикова, в країнах СНД у хребетних тварин зареєстровано 3584 види паразитичних червів, із них: трематод — 1056, моногеней — 453, цестод — 802, нематод —1114 і акантоцефал — 159 видів. Ссавці є живителями 923 і птахи — 1565 видів гельмінтів.

Гельмінти паразитують у різних органах і тканинах живителів. Практично немає ні одного органа, де б не міг локалізуватися паразитичний черв'як. Спеціальними дослідженнями ветеринарних і медичних гельмінтологів доведено, що кожний вид гельмінта при великому нагромадженні може викликати захворювання з проявом специфічного патологічного процесу. Дослідження останніх років свідчать, що не лише клінічні, а й субклінічні форми великої кількості гельмінтозів супроводжуються розвитком патологічних змін (процесів) в організмі живителя. У зв'язку з розвитком імунодепресії можливий прояв специфічних і неспецифічних інфекцій, виникнення інвазій і незаразних хвороб.

За даними вітчизняної та зарубіжної літератури, гельмінтози завдають надзвичайно великих економічних збитків тваринництву. В неблагополучних щодо гельмінтозів господарствах від 15 до 35 % знижується несучість курей, м'ясна, молочна та вовнова продуктивність тварин. Встановлено, що навіть стан паразитоносійства супроводжується зниженням продуктивності на 5—10 % і зумовлює виникнення заразних і незаразних захворювань. Збитки від хронічних і субклінічних гельмінтозів значно перевищують збитки від загибелі і вимушеного забою тварин, хворих на ці захворювання (Шевцов О.О., 1977).

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Наступна сторінка     -  Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Попередня сторінка  -  Бореліоз

Вернутися на початок сторінки - Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.