Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Дипломна робота

В Україні за останні 30-40 років спостерігається бурхливий процес породоутворення. Виведені нові молочні породи інтенсивного типу з високим генетичним потенціалом. До них відноситься українська червоно-ряба молочна порода. В умовах Житомирської області господарсько-корисні ознаки корів цієї породи різного рівня продуктивності вивчені недостатньо.

Виходячи з цього, нами поставлено завдання вивчити особливості будови тіла, молочну продуктивність і живу масу корів новоствореної породи різного призначення.

Дослідження проведені на 136 повновікових коровах племрепродуктора української червоно-рябої молочної породи ПАФ “Єрчики” Житомирської області.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Стадо племрепродуктора формувалось шляхом завезення породного молодняка з господарств Чернівецької області з подальшим використанням чистопородних червоно-рябих голштинських бугаїв.

Частка голштинської спадковості досягає в стаді 38%. На середньорічну корову тут заготовляють по 50-55 умовних кормових одиниць. Зоотехнічний і племінний облік налагоджено добре.

Науково-господарський дослід проведено за схемою, наведеною на малюнку. Згідно схеми корови розподілено на 5 груп за призначенням: матері бугаїв, корови селекційного ядра, виробничої групи, тварини для комплектування дочірних господарств та “виранжировані” корови.

Методика і межі відбору, параметри за надоєм і чисельність тварин різних груп наведено в таблиці 1. Перша (І) група корів призначена для відтворення бугайців породного значення, друга (ІІ) – “резервних” бугайців, третя (ІІІ) – для проведення перевірки плідників за якістю нащадків. Ремонтні телиці, одержані від корів І-ІІІ груп (65% обстежених) використовуються для відтворення власного стада.

Гірші за продуктивністю тварини виранжировуються із стада для реалізації дочірнім та іншим господарствам з метою розширення племінної бази породи.

Молочну продуктивність і живу масу корів враховували за даними племінного обліку господарства. Особливості будови тіла вивчали за промірами та індексами, в тому числі ейрисомії за М.М.Зам’ятіним та масо-метричним коефіцієнтом за Д.Т.Вінничуком та ін.

Економічну ефективність виробництва молока від тварин різного призначення визначали на основі обліку всіх витрат і надходжень від його реалізації.

В цілому корови червоно-рябої породи характеризуються пропорціональною будовою тіла та добре вираженим породним типом (таблиця 2). За індексами будови тіла вони належать до молочного напрямку продуктивності.

Чітких відмінностей за тіло будовою корів окремих груп не виявлено. Однак, високопродуктивні корови І-ІІІ груп характеризуються більшими лінійними габаритами, добре розвиненим в довжину тулубом, широким і довгим тазом, під яким розміщується об’ємне вим’я.

Корови всіх груп суттєво відрізняються за молочною продуктивністю (таблиця 3). Середній надій за 305 днів лактації коливається від 4119 кг молока (група виранжировки) до 7400 кг (матері бугаїв). Різниця між середнім надоєм корів різного призначення варіює від 708 до 2573 кг (P<0,01-0,001).

В такому ж порядку розмістилися групи корів за кількістю молочного жиру. Максимальне значення цієї ознаки було у матерів бугаїв (282 кг), мінімальне – у “виранжированих” корів (151 кг). Різниця між середніми показниками різних груп за продукцією молочного жиру коливалась в межах +26 – +131 кг (P<0,001).

Що стосується вмісту жиру в молоці, то і за цією ознакою кращими виявилися багато молочні корови. Різниця між крайніми групами (І-V) на користь матерів бугаїв склала 0,14% (P<0,001).

Отже, маточне поголів’я племрепродуктора походить від бугаїв-плідників, які генетично поєднують високі надої з підвищеною жирномолочністю.

Молочна корова – це біофабрика. Чим більше її жива маса, тим більшу кількість “сировини” (тобто кормів) вона переробить в дієтичний продукт – молоко.

Більшу живу масу мали високопродуктивні корови. У матерів бугаїв вона становила 605 кг проти 580-586 у тварин ІV-V груп. Проте жива маса корів не досягає цільових стандартів породи, а тим паче параметрів поліпшуючої (голштинської) породи. Подальше покращення цієї ознаки в стаді буде здійснюватися двома шляхами: інтенсивним вирощуванням корів (750-800 г середньодобового приросту) та племінним добором.

Відносна молочність визначає економічність корови. За рубежем цій ознаці приділяється особлива увага. У голштинських корів її параметри знаходяться на рівні 800-1000 кг і більше.

За середнім значенням цієї ознаки (919 кг) обстежені корови досягли голштинського рубежу. Проте за середнім значенням відносної молочності корови різного призначення суттєво відрізнялися. У матерів бугаїв ця ознака досягає 1175 кг, у корів селекційного ядра – 1067, тоді як у “виранжированих” корів – лише 651 кг. Різниця між групами коливалась від +120 до +524 кг (P<0,001).

Ефективність селекції по тій чи іншій ознаці залежить від напрямку і характеру взаємозв’язку між ними. В цілому по стаду коефіцієнт кореляції між надоєм та кількістю молочного жиру, надоєм і відносною молочністю наближається до 1 (таблиця 4). Кореляція між живою масою і надоєм не висока (+0,19; P<0,05). Очевидно між цими ознаками має місце криволінійний зв'язок. Досить помітна, високодостовірна кореляція (+0,27; P<0,001) між надоєм і висотою в холці свідчить про доцільність відбору корів за лінійними габаритами. По групам корів різного призначення взаємозв’язок між ознаками аналогічний.

В селекційно-племенній роботі із стадом важливо забезпечити високі темпи поліпшення його продуктивності при оптимальному рівні відтворення. Як показали наші дослідження, відтворення ремонтних телиць від 60-70% кращих корів основного стада забезпечує отримання селекційного ефекту за покоління за надоєм 175-227 кг, жирномолочністю 0,03-0,04% ( табл. 6-7).

Племінна робота спрямована також на підвищення рентабельності певної галузі тваринництва. Найбільш економічними виявились, як і потрібно було очікувати, корови – матері племінних бугаїв. Від кожної з них отримано по 2148 грн. чистого прибутку при нормі рентабельності 75,6% проти 777 грн. і 40,9% у “виранжированих” тварин (таблиця 5).

Отже, застосування у племінній роботі такого прийому, як диференціація молочного стада на групи корів різного призначення залежно від рівня їх молочної продуктивності є ефективний шлях до створення високопродуктивних молочних стад у господарствах різних категорій і форм власності.

 

Вступ

Розділ І. Методи виведення, генезис та зоотехнічна характеристика української червоно-рябої худоби

Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Методи виведення породи

Зоотехнічна характеристика породи

Розділ ІІ. Еколого-економічна характеристика господарства та вихідні дані для виконання випускної роботи

Короткі відомості про господарство

Екологічна оцінка умов господарювання

Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

Санітарна оцінка водопостачання, заготівлі та збереження кормів

Заходи по утилізації та використанню відходів тваринництва

Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Розділ ІІІ. Власні дослідження

Матеріал і методика проведення досліджень

Результати досліджень

Особливості будови тіла корів різного призначення

Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Економічна ефективність розробок

Висновки

Пропозиції виробництву

Список використаної літератури

 

Ви дивилися сторінку - Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.”

Наступна сторінка      - Вступ

Попередня сторінка    - Література

Повернутися до початку сторінки Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.”

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.