Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Зоотехнічна характеристика породи

Характерними ознаками тварин української червоно-рябої молочної породи є міцна щільна конституція, гармонійна будова тіла, червоно-ряба масть. Голова легка, суха, видовжена, вузька, чітко окреслена, пропорціональна тулубу, носове дзеркало широке, лоб помірно-вгнутий. Шия довга з тонкою еластичною шкірою, в міру обмускулена. Лопатки косо поставлені і щільно прилягають до тулуба, добре виступають на поверхні, холка гостра і А-подібна, спина рівна й пряма, поперек широкий та міцний. Крижі широкі, довгі з незначним нахилом від клубів до сідничних горбів (у модельних тварин нахил 2-2,5 см), добре обмускулені. Кінцівки міцні, широко поставлені, скакальні суглоби добре розвинуті. Середня третина тулуба також добре розвинута, в більшості корів виражена у вигляді характерного для молочних корів європейської селекції молочного трикутника, ребра косо поставлені, широкі, груди глибокі і порівняно широкі.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Оскільки вихідні породи (симентальська, червоно-ряба голштинська) великорослі, тварини української червоно-рябої молочної породи порівняно великі (висота у холці первісток становить 136-138 см, повновікових корів – 140-150, а бугаїв досягає 155-165 см) із задовільною обмускуленістю та характерним для молочної худоби типом будови тіла. Жива маса дорослих корів у кращих господарствах становить 630-680 кг, теличок у 12-місячному віці – 300-320, у 18-місячному – 400-450, бичків у 12-місячному – 400 і в 15-місячному віці – 500-550 кг [7; 9; 19; 32].

Важливим показником племінної цінності корів є молочна продуктивність, в основі формування якої лежать спадкові особливості тварин та умови існування [13; 16; 26].

Молочна продуктивність апробованих 7825 первісток центрального типу досягла 4691 кг молока жирністю 3,86%, за другу лактацію від кожної з 5003 корів одержано по 5214 кг молока з вмістом жиру 3,89% і 2956 повновікових корів мали продуктивність відповідно 5684 кг та 3,90%. Білковомолочність коливалася в межах 3,25-3,47% і цілком відповідає заданим селекційною програмою параметрам (3,2-3,4%). На час затвердження породи в центральному внутріпородному типі було одержано 342 корови з надоєм за вищу лактацію 8000 кг молока і більше. У південно-східному внутріпородному типі апробовано 5276 корів, надій яких за першу лактацію становив 4077 кг молока і за повновікову – 5218 кг. Жирність молока досягала 4,0-4,2%, середня білковомолочність – 3,35%. Найбільш високопродуктивні корови належать черкаському заводському типу. Середній надій первісток становив 5016 кг молока жирністю 3,87%, за другу лактацію від кожної корови одержали відповідно 5698 кг та 3,88% і за повновікову – 6068 кг молока з вмістом жиру 3,89% [8; 19; 20; 27; 32].

Середній рівень молочної продуктивності української червоно-рябої молочної породи значною мірою залежить від частки спадковості голштинської породи в їх генотипах.

В середньому у всіх базових господарствах від напівкровних первісток одержали по 4575±16 кг; 5/8-кровних – 4989±40; 3/4-кровних – 5071±31 і 7/8-кровних - 5150±84 кг молока. В середніх умовах годівлі відповідно кровностям надої становили 4035±24; 4540±103; 4470±30; 4198±50 кг і в господарствах з високим рівнем годівлі – 5194±46, 5367±80, 5653±59 і 5790±147 кг молока. При досягненні телицями у 18 місячному віці живої маси 326 кг первістки мали надій 3145 кг, при живій масі 360 кг – 3851 кг, при 395 кг – 4499 кг і при живій масі 442 кг – 4685 кг. Коефіцієнт кореляції між надоями первісток і живою масою телиць при плідному осіменінні досягає +0,74±0,24, а між живою масою при отелення і надоєм +0,69±0,08 [32].

Українська червоно-ряба молочна порода цілком конкурентоспроможна. Генетичний потенціал за молочною продуктивністю знаходиться на рівні 6500-7500 кг молока і більше за лактацію при досить високому (3,7-4,0%) вмісті молочного жиру. Білковомолочність знаходиться також на високому рівні (3,2-3,4%) [9].

Серед найважливіших факторів, які суттєво впливають на рівень молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, є кровність за поліпшуючою породою, рівень годівлі корів і рівень вирощування ремонтного молодняка. Надої корів зростають з підвищенням кровності за голштинами, однак після досягнення 3/4 частки це зростання є незначне і до того ж супроводжується зниженням вмісту жиру і білка в молоці.

Корови української червоно-рябої молочної породи вигідно відрізняються від симентальських ровесниць за формою і технологічними якостями вим’я. Вони всі без винятку придатні до машинного доїння, мають чашо- і ванно подібне з помірної величини дійками вим’я. У них вищий індекс вим’я і більша швидкість молоковіддачі. Причому, якщо помісі першого покоління зберігають деякі особливості вим’я сименталів, то другого уже вірогідно переважають ровесниць за основними промірами. Так, у 3/4-кровних за голштинами тварин добре виражена здоюваність вим’я (13,4 см), що свідчить про добру його залозистість. Вим’я помісних корів високо підтягнуте (64-67 см). При середньодобовому надої 20,6 кг молока швидкість молоковіддачі у 3/4-кровних корів досягає 2,48 кг/хв. Індекс вим’я 48,1%. В цілому вже у корів першого морфо-функціональні особливості вим’я значно поліпшуються [14; 15].

Тваринам української червоно-рябої молочної породи притаманне велике за розмірами й об’ємом вим’я, розвинуте, ванно- чи чашоподібної форми. У дорослих корів воно знаходиться на висоті 8,5-11,8 см над лінією скакальних суглобів, має міцну й чітко окреслену підвішуючу зв’язку при глибині між чвертями 3,3-3,5 см, добре розвинену задню частину, яка прикріплена широко й високо. Дійки пропорційно розміщені, нормальної довжини та діаметру. Швидкість молоковіддачі у корів нової породи коливається в межах 1,69-2,04 кг/хв [7; 19; 20; 32].

У тварин української червоно-рябої молочної породи в порівнянні з сименталами погіршилися показники м’ясної продуктивності, що особливо чітко простежується при збільшенні кровності голштинів. Щоб надійніше вести селекцію за молочною і м’ясною продуктивністю, необхідно проводити оцінку плідників за молочними і м’ясними якостями нащадків.

Досліджуючи відтворну здатність маток створюваної української червоно-рябої молочної породи, В.П.Буркат та ін. [5] дійшли висновку, що у тварин нового типу порівняно з сименталами на 2-4 місяці менший вік першого отелення, вони мають однаковий із сименталами сервіс- і міжотельний періоди. З аналізу даних по базових господарствах випливає, що відтворна здатність корів і телиць створюваної (як і материнської симентальської) породи більшою мірою визначається умовами господарства і кваліфікацією ветеринарних працівників і операторів по відтворенню, ніж кровністю за тією чи іншою породою.

Відхилення від норми, як правило, бувають у рекордисток. А оскільки їх більше серед високо кровних тварин створюваної породи, то й складається хибна думка, що використання голштинів приводить до зниження відтворної здатності корів.

Відтворна здатність корів української червоно-рябої молочної породи в базових господарствах характеризується такими показниками: тривалість сервіс-періоду – 30-60 днів, рівень заплідненості від першого осіменіння – 50-55%, вихід телят на 100 маток – 90-94 голови [19].

 

Ви дивилися сторінку - Зоотехнічна характеристика породи

Наступна сторінка      - Зміст

Попередня сторінка    - Література

Повернутися до початку сторінки Зоотехнічна характеристика породи

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.