Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Список використаної літератури

1. Басовський М.З., Буркат В.П., Зубець М.В. і ін. Племінна робота. Довідник. – К.: ВНА Україна, 1995. – 400 с.

2. Бегучев А.П., Безенко Т.И., Боярський Л.Г. и др. Скотоводство. – М.: Агропромиздат, 1992. – 543 с.

3. Богданов Г.А., Винничук Д.Т., Трофименко А.Л. Методы формирования голштинской породы молочного скота. – К.: Урожай, 1985. – 80 с.

4. Буркат В.П., Зубець М.В., Кругляк А.П. и др. Методические рекомендации по реализации программы выведения красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота в хозяйствах Украины. – К., 1982. – 26 с.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

5. Буркат В.П., Єфіменко М.Я., Хаврук О.Ф. і ін. Формування внутріпородних типів молочної породи. – К.: Урожай, 1992. – 200 с.

6. Буркат В.П., Сірокуров В.М. Біологічно-господарські особливості молочно-м’ясних сименталів та методичний підхід до їх використання в селекції м’ясних сименталів.// Вісник аграрної науки. – 1995. - №1. – С. 55-58.

7. Буркат В.П., Зубець М.В., Хаврук О.Ф. і ін. Українська червоно-ряба молочна порода – шляхи й методи удосконалення // Науково-виробничий бюлетень “Селекція”. – К., 1995. - №2. – С. 42-59.

8. Буркат В.П., Хаврук О.Ф. Виведення червоно-рябої молочної породи // Тваринництво України. – 1995. - №6. – С. 12-14.

9. Буркат В.П., Зубець М.В., Хаврук О.Ф. Червоно-ряба молочна // Тваринництво України. – 1996. - №1. – С. 4-6.

10. Всяких А.С., Александрова Г.М., Дунаев Л.И. и др. Молочные породы скота Нечерноземья. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 215 с.

11. Дєдов М.С. Симментальский и сычевский скот. – М.: Колос, 1975. – 320 с.

12. Дєдов М.С. Спивак М.Г. Состояние и направление племенной работы с сымментальской и сычевской породами скота // Методы совершенствования сымментальского и сычевского скота в СССР. – М.: Колос, 1982. – С. 5-36.

13. Долгов А.М., Смирнов Е.Д. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве. – Знание, 1980. – 64 с.

14. Дубін А.М., Бащенко М.І., Хаврук О.Ф. Якісне удосконалення симентальських стад в господарствах Черкаської області // Розведення і штучне осіменіння великої рогатої худоби. – К.: Урожай, 1991. – Вип. 23 – С. 20-25.

15. Дубін А.М., Бащенко М.І., Хаврук О.Ф. Якісне удосконалення симентальських стад в господарствах Черкаської області // Розведення і штучне осіменіння великої рогатої худоби. – К.: Урожай, 1991. – Вип. 24 – С. 58-62.

16. Эрнст Л.К., Чем В.А. Современные методы совершенствования молочного скота. – М.: Колос, 1972. – 374 с.

17. Зубец М.В., Буркат В.П., Хаврук А.Ф. и др. Рекомендации по осуществлению программ создания красно-пестрой молочной породы крупного рогатого скота в хозяйствах Украинской ССР. – К.: Урожай, 1985. – 41 с.

18. Зубец М.В., Карасик Ю.М., Буркат В.П. и др. Преобразование генофонда пород. – К.: Урожай, 1990. – 352 с.

19. Зубець М.В., Буркат В.П., Кругляк А.П. і ін. Селекційні та організаційні методи виведення української червоно-рябої молочної породи // Розведення і генетика тварин.– 1995. – Вип. 27 – С. 3-9.

20. Карасик Ю.М., Буркат В.П., Зубець М.В. і ін. Концепція розробки та реалізації генеральної схеми розміщення племінних Ресурсів України // Мат. наук.-виробн. конф. “Теоретичні й практичні аспекти породоутворювального процесу у молочному та м’ясному скотарстві”. – К.: Ас. Україна, 1995. – С. 16-21.

21. Клочко В. Порода як фактор інтенсифікації тваринництва // Тваринництво України. – 1998. - № 4. – С. 7-8.

22. Крыканова Л.Н. Голштинская порода молочного скота // Зоотехния. – 1988. - №10. – С. 59-62.

23. Мельник Ю.Ф., Агафонов М.І. Племінні ресурси України. – К.: Аграрна наука, 1998. – 335 с.

24. Мітюков А.К. Скрещивание в молочном скотоводстве. М.: Агропромиздат, 1989. – 120 с.

25. Прохоренко П.Н., Логинов Ж.Г. Голштино-фризская порода скота. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 238 с.

26. Прохоренко П.Н., Логинов Ж.Г. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 191 с.

27. Рубан С.Ю. Українська червоно-ряба молочна // Тваринництво України. – 1996. - №10. – с. 10-12.

28. Рубан Ю.Д. Бажані типи і племінне використання молочної худоби. – К.: Урожай, 1987. 136 с.

29. Самусенко А.И. Симментальский скот. – К.: Урожай, 1986. – 136 с.

30. Спивак М.Г. Использование быков красно-пестрой голштино-фризской породы для создания молочного типа в симментальском скоте // Методы совершенствования симментальского и сычевского скота в СССР. – М.: Колос, 1982. – С. 113-119.

31. Угнівенко А., Шкурін Г. Використання селекційних ознак симентальської породи для збільшення виробництва яловичини // Тваринництво України. – 1998. - №6. – С. 9-11.

32. Хаврук О.Ф. Розроблення методів та виведення української червоно-рябої молочної породи: Автореф. дис… д-ра с.-г. наук: 06.00.15 / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – с. Чубинське Київської обл.., 1996. – 57 с.

33. Шкурін Г. Селекція м’ясного симентала на стійкість проти захворювань // Тваринництво України. – 1998. - №3. – с. 13-15.

 

Ви дивилися сторінку - Список використаної літератури

Наступна сторінка      - Література

Попередня сторінка    - Пропозиції виробництву

Повернутися до початку сторінки Список використаної літератури

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.