Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

Корови всіх груп суттєво відрізняються між собою за молочною продуктивністю, особливо за надоєм та молочним жиром (табл. 3). Молочна продуктивність це основна комплексна ознака молочної худоби (складовими її молочної продуктивності є надій, жирномолочність та продукція молочного жиру). В поєднанні з живою масою молочна продуктивність утворює таку важливу селекційну ознаку як відносна молочність. Відносна молочність є основний критерій оцінки економічності та напрямку продуктивності корови. Доведено, що чим вища молочна відносність, тим менша частка поживних речовин корму витрачається на підтримку життя і тим більше на секрецію молока.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 3.

Молочна продуктивність та основні габарити тулубу корів

Показники Групи корів за призначенням По стаду (n=136)
І – матері бугаїв (n=24) ІІ – селекційне ядро (n=26) ІІІ – виробнича группа (n=38) ІV – дочірні госп-ва (n=22) V – виран- жировка (n=26)
М+m Cν, % М+m Cν, % М+m Cν, % М+m Cν, % М+m Cν, % М+m Cν, %
Надій за 305 днів, кг 7400 +84 5,5 6692 +30 2,3 5808 +61 6,6 4936 +37 3,5 4119 +72 9,0 5794 +100 20,2
Жирномолочність, % 3,82 +0,01 1,5 3,83 +0,02 2,1 3,75 +0,02 2,9 3,70 +0,04 4,8 3,68 +0,02 3,2 3,76 +0,01 3,1
Молочний жир, кг 282 +3,8 6,6 256 +1,5 3,0 218 +2,8 8,0 181 +4,9 2,7 151 +2,8 9,5 218 +4,1 21,9
Жива маса, кг 605 +9,6 7,8 603 +7,9 6,7 601 +5,5 5,7 580 +9,5 7,7 586 +6,9 6,0 596 +3,5 6,8
Відносна молочність, кг 1175 +26 10,8 1067 +16 7,5 912 +15 10,4 792 +16 9,4 651 +13 10,2 919 +17 21,9
Висота в холці, см 134,4 +0,9 3,4 134,1 +0,7 2,7 133,6 +0,7 3,2 132,3 +0,8 2,8 132,2 +0,5 2,0 133,4 +0,3 2,9
Коса довжина тулубу, см 166,2 +1,6 4,8 169,1 +1,7 5,1 168,5 +2,0 7,3 164,4 +1,0 2,9 166,3 +1,4 4,3 167,1 +0,8 5,4
Обхват грудей, см 200,0 +1,2 3,1 201,5 +1,8 4,5 201,8 +1,4 4,4 200,4 +1,9 4,5 199,6 +1,0 2,6 200,8 +0,7 3,9

Обстежені корови різних груп суттєво відрізняються між собою за молочною продуктивністю і особливо за надоєм та кількістю молочного жиру. Середній надій за 305 днів лактації коливається від 4119 кг молока (група виранжировки) до 7400 кг (матері бугаїв). Різниця між середнім надоєм корів різного призначення коливається від 708 до 2573 кг і в усіх випадках була достовірною (табл. 4).

Відомо, що кількість молочного жиру визначається рівнем надою корів, тому за цією ознакою спостерігається аналогічна картина. Максимальна кількість молочного жиру (282 кг) отримано від корів – матерів ремонтних бугаїв, мінімальна (151 кг) від корів, які призначені для виранжировки із стада. Різниця між середніми показниками груп корів за кількістю молочного жиру коливалась в межах +26 - +131 кг (P<0,001). Що стосується вмісту жиру в молоці, то і за цією ознакою кращими виявилися високопродуктивні корови. Якщо у гірших корів, що виранжировувались із стада ця ознака становила 3,68%, то у високопродуктивних корів – матерів бугаїв вона досягала 3,82%, різниця склала 0,14% (P<0,001).

Підвищений вміст жиру у молоці високопродуктивних корів пояснюється на наш погляд одночасним відбором корів за головними селекційними ознаками та використанням у стаді бугаїв-поліпшувачів, дочки яких добре поєднували надій і жирномолочність.

Важливою селекційною ознакою молочної худоби є жива маса. Молочна корова являється, образно кажучи, біофабрикою, яка переробляє поживні речовини корму в дієтичний продукт – молоко. Чим більше жива маса корови, тим більше “сировини” переробить корова, тобто, тим потужніша ця біофабрика.

Аналіз живої маси обстежених корів свідчить про те, що високо-продуктивні корови мали більшу живу масу. Якщо ця ознака у матерів бугаїв складала 605 кг, то у корів, які виводилися з господарства (дочірнє господарство, виранжировка) – 580-586 кг, або на 19-25 кг менше, при недостовірності різниці.

Жива маса корів не досягає цільових стандартів породи, а тим більше середніх показників поліпшуючої породи.

Таблиця 4.

Достовірність різниці за ознаками корів різного призначення

Ознаки Різниця між середнім значенням ознак у корови
I - II I - III I - IV I - V II - III II - IV II - V III - IV III - V IV - V
Надій за 305 днів, кг +708*** +1592*** +2464*** +3281*** +884*** +1756*** +2573*** +872*** +1689*** +817***
Жирномолоч- ність, % -0,01 +0,07*** +0,12*** +0,14*** +0,08** +0,13** +0,15** +0,05* +0,07** +0,02
Молочний жир, кг +26*** +64*** +101*** +131*** +38*** +75*** +105*** +37*** +67*** +30***
Жива маса, кг +2 -4 +25 +19 +2 +23 +17 +21 +15 -6
Відносна молочність, кг +108*** +263*** +383*** +524*** +155*** +275*** +416*** +120*** +261*** +141***
Висота в холці, см +0,3 +0,8 +2,2 +2,3* +0,5 +1,8 +1,9 +1,3 +1,4 +0,1
Коса довжина тулубу, см -2,9 -2,3 +1,8 -0,1 +0,6 +4,7** +2,8 +4,1* +2,2 -1,9
Обхват грудей, см -1,5 -1,8 -0,4 +0,4 -0,3 +1,1 +1,9 +1,4 +2,2 +0,8

У корів голштинської породи жива маса досягає 650-700 кг і більше. Тому жива маса залишається основною ознакою у стаді. Її підвищення буде здійснюватись двома шляхами: відбором для подальшого використання високорослих тварин та інтенсивним вирощуванням корів на рівні 750-800 грам середньодобового приросту до 15-18-місячного віку.

Відносна молочність являється похідною величиною від кількості 4% молока за лактацію та живої маси корів. Оскільки жива маса корів всіх груп була більше або менше вирівняного (про що свідчить відсутність достовірної різниці між групами) то відносна молочність визначається в основному першою ознакою, по суті “копіюючи” її).

Так у високопродуктивних матерів бугаїв ця ознака досягає 1175 кг, у корів селекційного ядра – 1067 кг, тоді як у корів передбачених для виранжировки вона склала лише 651 кг. Різниця між групами корів за призначенням була значною і високодостовірною. Вона коливалась в межах +120 - +524 кг (P<0,001).

За кордоном цій ознаці приділяється особлива увага. У голштинських корів її параметри знаходяться на рівні 800-1000 кг і більше. Корови української червоно-рябої молочної породи практично досягли цього рубежу. Середня відносна молочність по обстежених тваринах складає 919 кг.

Слід звернути увагу також на мінливість ознак молочної продуктивності і живої маси в межах кожної групи за призначенням. Коефіцієнти варіації за надоєм були невисокими. Це закономірно, адже кожна група формувалась за цією ознакою в межах заданих селекційних лімітів. Наприклад: в групу матерів ремонтних бугаїв були віднесені тварини які переважали середній надій по стаду на 1σ, в групу виранжування – поступались на 1σ і т.д. В цілому ж по обстежених коровах коефіцієнти варіації за надоєм та іншими ознаками знаходяться в межах біологічної норми.

 

Ви дивилися сторінку - Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

Наступна сторінка      - Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

Попередня сторінка    - Особливості будови тіла корів різного призначення

Повернутися до початку сторінки Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.