Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Матеріал і методика проведення досліджень

Умови проведення досліджень: Дослідження проведені в племрепродукторі української червоно-рябої молочної породи. Формування молочного стада репродуктора здійснювалося в основному шляхом завезення племінного молодняка з господарств-репродукторів Чернівецької області. Поголів’я цієї породи представлено нащадками голштинських бугаїв-плідників. Частка голштинської спадковості досягає 38%, тобто значно нижче рівня передбаченого цільовими стандартами для даної породи (60-80%).

Утримання корів стойлово-прив’язне протягом року з щоденним проведенням моціону на вигульних майданчиках. Молодняк до 6-місячного віку вирощується у групових клітках, нетелі – безприв’язно в секціях. В літній період ремонтні телиці старше одного року утримуються у літньому таборі. Доїння корів здійснюється доїльними апаратами в переносні відра тричі на добу. На кожну середньорічну корову заготовляють по 50-55 центнерів кормових одиниць з протеїновим забезпеченням 100-105 грамів на кормову одиницю.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Об’єкт дослідження: Об’єктом досліджень послужили 136 повновікових корів української червоно-рябої молочної породи ПАФ “Єрчики” Житомирської області.

Предмет дослідження: Предметом дослідження були особливості будови тіла, молочна продуктивність, жива маса, відносна молочність, економічна ефективність використання корів 5-ти груп, диференційованих за призначенням: матері бугаїв, селекційне ядро, виробнича група, тварини для дочірнього господарства та інші корови для виранжировки.

Схема проведення дослідження: Науково-господарський дослід проведено за схемою наведеною на мал. 1. Призначення корів визначали виходячи з категорії господарства (племрепродуктор української червоно-рябої молочної породи), закономірностей нормальної варіаційної кривої та оптимальних параметрів ремонту основного стада (щорічне введення 24-25 первісток на 100 корів стада). Для отримання ремонтних телиць використовували 65% кращих корів стада – матері ремонтних бугаїв, корови селекційного ядра та виробничої групи.

Схема проведення досліду

Мал. 1. Схема проведення досліду

 

В групу матерів ремонтних бугаїв віднесено тварин, які переважали середній надій по стаду на 1σ; у виробничу групу – коливались в межах М+0,5σ, у групу виранжировки – поступались середньому надою на 1σ. Решта – дві групи – зайняли проміжне положення між середньою та крайніми групами (табл. 1).

Таблиця 1.

Селекційні ліміти та чисельність корів за призначенням

Група Призначення корів Шифр Межі відбору Параметри відбору Кіль- кість голів В %
І Матері бугаїв МБ > M* + 1σ** 6961 і більше 24 17,6
ІІ Селекційне ядро СЯ [M+0,49σ]–[Μ+0,99σ] 6381 – 6960 26 19,1
ІІІ Виробнича група ВГ Μ+0,5σ 5211 – 6380 38 28,0
ІV Дочірні господарства ДГ [M-0,49σ]-[Μ-0,99σ] 4631 – 5210 22 16,2
V Виранжировка ВР < M - 1σ 4630 і менше 26 19,1
  Всього:       136 100

* М=5794 кг; ** σ=1173 кг.

Група матерів бугаїв складається з високопродуктивних корів з надоєм більше 6962 кг. ЇЇ призначення – відтворення лінійних племінних бугайців для племпідприємств зони розведення породи. Від корів селекційного ядра вирощують плембугайців для використання в товарних господарствах (так звані “резервні” бугаї). На тваринах виробничої групи здійснюється перевірка бугаїв-плідників за якістю нащадків. Телички від корів зазначених груп використовують для ремонту власного стада після їх перевірки за фенотипом в умовах контрольно-селекційного корівника.

Гірші за продуктивністю тварини реалізуються дочірнім та іншим господарствам з метою подальшого зміцнення племінної бази породи. На низькопродуктивних (для даного стада) коровах, призначених для виранжировки, доцільно використовувати бугаїв-плідників спеціалізованих м’ясних порід з метою виробництва високоякісної яловичини.

Методика досліджень: Прогнозування продуктивності корів при різному типу відбору (Р = 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5) здійснювали за формулою

 R =SD . h2;   SD = σ p . i ;    Rl = R : l ;    V min = M + u . σp ;    Mg = M + R ,

де

R – очікуваний селекційний ефект за покоління;

SD – селекційний диференціал;

σp – фенотипове стандартне відхилення (по обстежених 136 коровах по надою σp =1173 кг, жирномолочності = 0,117%)

i – інтенсивність лактації, яка визначається по таблиці:

Частка залишених на плем’я тварин Віддаль в σp від M до відтинаючої ординати (u), яка визначає мінімальні вимоги,
(Vmin)
Інтенсивність відбору в стандартних одиницях,
(i)
Р %
0,90 90 - 1,28 0,195
0,80 80 - 0,84 0,350
0,70 70 - 0,52 0,498
0,60 60 - 0,25 0,645
0,50 50 0,00 0,798

h2 - коефіцієнт успадковуваності надою і жирномолочності, який знаходиться в межах біологічної норми (відповідно 0,3 і 0,5).

Rl – очікуваний селекційний ефект за 1 рік;

l – інтервал між суміжними поколіннями (у ВРХ = 5 років).

M – середня арифметична по надою (по стаду 5794 кг) та жирномолочності (3,76% )

Mg – очікувана продуктивність дочок від відібраною групи матерів.

Молочна продуктивність корів (надій, вміст жиру в молоці) за 305 днів або за скорочену лактацію врахована за даними племінного обліку.

Будова тіла вивчалась за 6-ма основними промірами (висота в холці, глубина грудей, ширина грудей, обхват грудей, коса довжина тулуба палицею, ширина в маклоках та обчисленням двох спеціальних індексів:

- ейрисомії-лептосомії за М.М.Замятіним

                                  КДТ + ВХ

                     Іε =  ––––––––––––––  х 100 ;

                                  ШГ = ШМ

- масо-метричний коефіцієнт за формулою Д.Т.Вінничука та П.М.Мережка (1991)

                                              ЖМ

                     ММК = –––––––––––––––– х 100 ,

                                   ВХ + КДТ + ОГ

де КДТ – коса довжина тулуба,

        ВХ – висота в холці,

        ШГ – ширина грудей,

        ШМ – ширина в маклоках,

         ОГ – обхват грудей,

        ЖМ – жива маса, кг.

За показниками зазначених індексів тварини поділяються на три екстер’єрно-конституціональні типи: за М.М.Замятіним – широкотілий, проміжний, вузькотілий; за Д.Т.Вінничуком – щільний, рихлий, проміжний.

Живу масу враховували за даними племінного обліку.

Економічну ефективність виробництва молока від тварин різного призначення визначали на основі обліку всіх витрат і надходжень від його реалізації.

Цифровий матеріал обробляли методом варіаційної статистики за М.О.Плохінським (1969). Результати отриманих параметрів вважали статистично вірогідними при Р<0.05*, Р<0,01**, P<0,001***.

Нами використані наступні формули обробки отриманих результатів методом малої вибірки;

де М – середня арифметична;

n – кількість дат у виборі, або кількість пар (кореляція);

m – помилка середньої арифметичної;

σ – середнє квадратичне відхилення (сігма);

С – дисперсія;

d – різниця між 2-ма середніми;

md – помилка різниці;

td – достовірність різниці;

ν – число ступенів свободи;

r – коефіцієнт кореляції;

m r - помилка коефіцієнта кореляції;

t r – достовірність коефіцієнта кореляції.

 

Ви дивилися сторінку - Матеріал і методика проведення досліджень

Наступна сторінка      - Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Попередня сторінка    - Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Повернутися до початку сторінки Матеріал і методика проведення досліджень

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.