Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Короткі відомості про господарство

Приватна агрофірма “Єрчики” (ПАФ “Єрчики”) входить в систему Мінагрополітики України. Це багатогалузеве господарство інтенсивного типу. Основний напрямок його – виробництво зерна, в т.ч. насіннєвого, вирощування цукрових буряків, кормо виробництво та племінне молочне скотарство.

Територія ПАФ “Єрчики” розташована в південно-східній частині Попільнянського району Житомирської області. Центральна садиба знаходиться в с. Єрчики, відстань від якого до районного центру смт. Попільня 18 км. Найближча залізнична станція – Чернявка , відстань до якої 4,5 км.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Територія ПАФ “Єрчики” знаходиться в південно-східному агрокліматичному поясі. Тривалість без морозного періоду складає 165 днів. Середньорічна температура повітря + 6,5 °С, середня температура січня становить – 5,8 °С, липня + 18,2 °С.

В середньому висота снігового покриву складає 13 см. Зимою часто бувають відлиги, коли температура повітря підвищується до 9 – 12 °С.

На території господарства переважають західні та південно-західні вітри. Днів з сильним вітром (понад 15 м/с) в рік буває 7 – 12.

Середньорічна кількість опадів у зоні розміщення господарства складає близько 530 мм. По забезпеченості рослин вологою господарство відноситься до вологої зони. Основним джерелом накопичення вологи в ґрунті являються атмосферні опади. В окремі роки влітку настають посушливі періоди, коли зовсім не буває опадів.

За схемою природно – сільськогосподарського районування земельного фонду України територія господарства знаходиться в лісостеповій зоні, підзолених, вилугуваних і типових чорноземів провінції правобережного Лісостепу.

В цілому за кліматичними умовами господарство відноситься до смуги середньоранніх і пізніх культур помірно – теплого поясу. Таке забезпечення теплом дає змогу вирощувати середні і пізні сорти зернових і зернобобових культур, цукрових і кормових буряків, картоплі, овочів та інших сільськогосподарських культур.

Зазначене свідчить про те, що грунтово – кліматичні умови в зоні розміщення господарства достатньо сприятливі для сільськогосподарського виробництва.

Загальна земельна площа господарства станом на 1 січня 2003 року становила 2847 га, в тому числі 2792 га (98%) сільськогосподарських угідь, з них 2441 (87,5%) орної землі, решта – пасовища (164 га), сінокоси (25га) та інші угіддя. Площа ріллі в короткостроковому користуванні господарства складає 162 га. Під будівлями і дворами зайнято 43 га площі.

Структура посівних площ підпорядкована в основному тваринницькій галузі (табл. 1).

Таблиця 1.

Структура посівних площ на урожайність с.-г. культур

Культури 2000 р. 2001 р. 2002 р.
площа, га урожай- ність ц/га площа, га урожай- ність ц/га площа, га урожай- ність ц/га
Зернові – всього: 807 54,0 944 46,5 980 71,4
в т.ч. озимі 500 57,0 500 53,3 660 81,6
         ярові 307 49,2 444 38,6 290 48,9
         зернобобові 30 61,4
Кукурудза на зерно (ф.м.) 50 76,0 100 718 70 144
Сухе зерно 11 62,3 11 58,3 11 109
Цукрові буряки 358 559 318 585 360 732
Картопля 13 224 7 186 5 129
Овочі 3 98,7 3 249 3,1 91,9
Кормові коренеплоди 15 763 16 1460 15 1248
Багаторічні трави (сіно) 480 48,1 213 55,4 522 58,4
Однорічні трави (зел./корм) 145 128 198 55,4 151 132
Кукурудза на силос 204 628 236 327 284 350
Всього 2075 2035 2390

Ф.м. – фізична маса

Питома вага зернових культур складає 43,7 – 51,4%, кормових 32,6 – 40,8%, цукрових буряків 15,1 – 17,2%. В кормовому клині багаторічні трави складають 10,5 – 23,1%, кукурудза на зелений корм і силос 10 – 12%, однорічні трави 6,3 – 9,7%, кормові буряки – 1%. Зернові культури вирощуються на фураж та насіння.

Завдяки високій культурі землеробства, внесенню оптимальної кількості органічних і мінеральних добрив, застосуванню ефективних засобів захисту рослин від бур’янів і шкідників, сучасних технологій і техніки, господарство отримує високі врожаї сільськогосподарських культур, збільшує валове виробництво продукції рослинництва та кормів. За останні роки врожайність зернових культур коливалась по роках в межах 46 – 71 ц/га, в т.ч. озимих 54 – 82 ц/га, ярових 37 – 49 ц/га, кукурудзи на зерно у фізичній масі 72 – 144 ц/га, сухого зерна 58-109; кукурудзи на зелений корм і силос 327 – 628 ц/га, сіна багаторічний трав 48-58 ; кормових коренеплодів 763 – 1460 ц/га, цукрових буряків 585 – 732 ц/га.

Господарство щорічно заготовляє 700 – 900 т сіна, 2-5 тис. т сінажу, 11 – 15 тис. т зеленої маси, 9 – 10 тис. т силосу, 1,5 – 2,5 тис. т коренеплодів, 1,5-2 тис. т концкормів (табл.2)

Таблиця 2

Збір продукції рослинництва і заготівля кормів, ц

Види продукції, кормів Роки
2000 2001 2002
Зерно, всього 43606 43928 69944
Кукурудза, зерно 3799 7178 10064
Картопля 2905 1301 646
Кормові коренеплоди 11447 23363 18728
Багаторічні трави: сіно 9037 6866 8762
                            зелена маса 117003 149240 114427
Однорічні трави: зелена маса 18522 10998 19863
Кукурудза: на силос, зелений корм 128019 77287 99433
Силос 105648 88114 93456
Сінаж 16604 53570 29645

За останні 2 роки (2001 – 2002 рр.) виробництво кормів доведено майже до 100 тис. ц кормових одиниць – по 28 ц на умовну голову і 55 ц на середньорічну корову. В цілому потреба тварин в кормах забезпечена на 113 - 115%, в т.ч. сінажем на 150 – 200%, силосом на 180 – 200%, коренеплодами на 200 – 350%, концкормами на 100%. Частину кормів ПАФ “Єрчики” продає іншим господарствам.

Завдяки зміцненню кормової бази, покращенню племінної роботи і відтворення стада в господарстві спостерігається стабільне зростання в галузі тваринництва кількісних і якісних показників (табл. 3).

Таблиця 3.

Результати роботи тваринництва за 2000 – 2002 рр.

Показники Од.вим. 2000р. 2001р. 2002р.
Чисельність поголів’я на кінець року:        
велика рогата худоба гол. 2381 2386 2542
     в тому числі корови гол. 600 600 600
свині, всього гол. 246 136 136
     в т.ч. основні свиноматки гол. 26 24 22
Припадає на 100 га с/г угідь:        
великої рогатої худоби гол. 103 108 100
     в т.ч. корів гол. 24 24 24
Виробництво молока, всього ц 21592 23978 29437
                на 100 га с/г угідь ц 933 1035 1159
Виробництво м’яса, всього ц 2913 3195 2868
в т.ч. яловичини ц 2801 3134 2836
         свинини ц 112 61 32
Виробництво м’яса на 100 га с/г угідь ц 130 142 112
Надій молока від корови кг 3600 4000 4500
Вміст жиру в молоці % 3,58 3,69 3,70
Середньодобовий приріст: ВРХ г 424 435 400
                                         свиней г 240 270 260
Реалізація молока ц 18604 21302 26523
Реалізація тварин на м’ясо, всього ц 3437 3558 3050
     в т. ч. великої рогатої худоби ц 3392 3482 3036
Здавальна маса однієї голови ВРХ кг 396 400 400
Отримано приплоду, всього гол. 817 802 812
     в т.ч. від корів гол. 618 636 640
Отримано телят на 100 корів гол. 103 106 107
Отримано поросят, всього гол. 190 326 195
     в т.ч. на одну свиноматку гол. 8 12 9
Введено первісток на 100 корів гол. 116 100 102

Галузь тваринництва, основу якого становить скотарство, являється рентабельною (табл.4).

Таблиця 4.

Структура собівартості продукції тваринництва в господарстві

Показники, одиниці виміру Назва продукції Разом
М’ясо ВРХ М’ясо свиней Молоко
2000 рік
Виробництво продукції, ц 2801 112 21592  
Виробнича собівартість, грн./ц 297,4 590,0 29,2  
Реалізація продукції, ц 3392 37 18604  
Загальна собівартість, тис.грн. 958 15 519 1492
Виручка від реалізації, тис.грн. 1019 11 1351 2381
Реалізаційна ціна, грн./ц 300,4 297,3 72,6  
Прибуток (збиток), тис.грн +61 -4 +832 +889
Рівень рентабельності, % +6,4 -26,7 +160,3 +59,6
2001 рік
Виробництво продукції, ц 3134 61 23978  
Виробнича собівартість, грн./ц 440,6 1390,2 35,4  
Реалізація продукції, ц 3482 76 21302  
Загальна собівартість, тис.грн. 1316 52 691 2059
Виручка від реалізації, тис.грн. 1881 44 1744 3669
Реалізаційна ціна, грн./ц 540,2 578,9 81,9  
Прибуток (збиток), тис.грн +565 -8 +1053 +1610
Рівень рентабельності, % +42,9 -15,4 +152,4 +78,2
2002 рік
Виробництво продукції, ц 2836 32 29437  
Виробнича собівартість, грн./ц 645,3 3000,0 42,5  
Реалізація продукції, ц 3036 14 26523  
Загальна собівартість, тис.грн. 1257 13 1056 2326
Виручка від реалізації, тис.грн. 1238 6 1924 3168
Реалізаційна ціна, грн./ц 407,8 428,6 72,5  
Прибуток (збиток), тис.грн -19 -7 +868 +842
Рівень рентабельності, % -15 -53,8 +82,2 +36,2
По господарству
Загальна собівартість, тис.грн. 3531 80 2266 5877
Виручка від реалізації, тис.грн. 4138 61 5019 9218
Прибуток (збиток), тис.грн +607 -19 +2753 +3341
Рівень рентабельності, % +17,2 -23,8 +121,5 +56,8

В середньому за три роки від тваринництва отримано по 1114 тис. чистого прибутку при нормі рентабельності 56,8 в тому числі по молоку і яловичині відповідно 984,3 грн. і 121,5% та 202,3 грн. і 17,2% при збитковому веденні галузі свинарства. Це свідчить про невикористані резерви. Оскільки в структурі собівартості продукції тваринництва левова частина її припадає на вартість кормів, дуже важливо зменшувати матеріальні та трудові витрати на їх виробництво.

 

Ви дивилися сторінку - Короткі відомості про господарство

Наступна сторінка      - Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

Попередня сторінка    - Зоотехнічна характеристика породи

Повернутися до початку сторінки Короткі відомості про господарство

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.