Аз-Буки-Веді-тваринника

Навчальний посібник (друге видання) За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Бурлаки. Житомир, «Полісся», 2010

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бурлака В. А., Кривий М. М., Шевчук В. Ф., Славов В. П., Бо-рщенко В. В. та ін. Годівля сільськогосподарських тварин. / Навчальний посібник. За ред. д.с.-г.н., проф., академіка Української академії наук В. А. Бурлаки. Житомир.
2. Бурлака В. А., Грабар І. Г., Біба А. Д. та ін. Наукова монографія. Детергенти сучасності: технологія виробництва, екологія, економіка використання. Житомир, РВД ЖДТУ - 2004. - 746 с.
3. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. / Т. В. Засуха, М. В. Зубець та ін. - К.: Аграрна наука, 1999. - 512 с.
4. Генофонд свійських тварин України: Навчальний посібник. / Д. І. Барановський, В. І. Герасимов, В. М.Нагаєвич та ін. - Харків: Еспада, 2005. - 400 с.
5. Пономаренко Н. Н., Черный Н. В. Коневодство. / Учебное пособие. - Харьков: Эспада, 2001. - 352 с.
6. Годівля екзотичних тварин: Навчальний посібник. / В. А. Бурлака, М. М. Кривий, В. Ф. Шевчук та ін. / Під заг. ред. д.с.-г.н., професора В. А. Бурлаки. - Житомир: Видавництво "Рута", 2007. - 356 с.
7. Рычкова. Ю. Д. Все о руссой кухне. - М.ЮЛМА-Пресс. - 67 с.
8. Біоферментовані відходи: технологія отримання, поживність та хімічний склад (рекомендації до впровадження). В. А. Бурлака, І. Г. Грабар, В. Ф. Шевчук та ін. / Під заг. ред. д.с.-г.н., професора В. А. Бурлаки.
9. Основи технологій виробництва продукції тваринництва: Навчальний посібник. / М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, В. К. Юрченко та ін. - К.: Сільгоспосвіта, 1994. - 432 с.
10. Мосолов Н. Д., Билый Л. А. кормление сельскохозяйственных животных. - К.: Высшая школа, 1990. - 358 с.
П.Сирохман І.В., Роси тюк Т.М. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів. Підручник. - К: центр навчальної літератури.
2004. - 384 с.
12. Еколого-біологічні особливості та господарська цінність мало поширених рослинних ресурсів: Навчальний посібник. В.А. Бурлака, Є.А., Головко, І.М. Євтушок та ін. / За заг. ред. д. с.-г. н., професора В.А. Бурлаки. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. I. Франка. -
2005. - 102 с.


Скотный двор


На сайте Скотный двор


Ви дивилися сторінку - ЛІТЕРАТУРА

Наступна сторінка      - Література

Попередня сторінка   - Додаток Е. Жирність молока та жива маса тварин


Повернутися до початку сторінки ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.