Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Здача-приймання худоби колгоспами, радгоспами, міжгосподарськими підприємствами та іншими державними господарствами на підприємства м'ясної промисловості проводиться згідно з інструкцією «Про порядок проведення державних заготівель (здачі-приймання) худоби, птиці та кролів», інструкцією «Про порядок приймання сільськогосподарської продукції від міжгосподарських підприємств (організацій) по прямих зв'язках та безпосередньо у місцях виробництва» та «Єдиних правил здачі-приймання худоби і розрахунків за неї по масі та якості м'яса».

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Худобу здають та приймають з дотриманням правил ветеринарного огляду забійних тварин, ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, а також технологічних інструкцій по прийманню, передзабійній витримці худоби та переробці її на підприємствах м'ясної промисловості.

Сільськогосподарські та заготівельні органи одночасно з прикріпленням до підприємств підвідомчої або сировинної зони присвоюють господарствам, що здають худобу, літер (номер), який повинен бути передбачений у стандартній бирці чи татуювальних клеймах.

Перед відправленням з господарства на м'ясокомбінат тварин обов'язково оглядає ветеринарний лікар (ветфельдшер), їх мітять, зважують.

Велику рогату худобу, коней, овець, кіз мітять вушними бирками, свиней татуюванням. Допускається мічення овець, кіз та свиней фарбою.

Через 3 год після годівлі й напування тварин зважують, формують гурти (партії) та оформляють супровідні документи.

В Українській PCP у окремі партії виділяють:

молодняк великої рогатої худоби живою масою від 350 до 400 кг, понад 400 кг, відгодованих бичків живою масою 300 кг і більше у віці до двох років;

молодняк овець у віці до одного року живою масою: не менше 24 кг для романовської породи, не менше 30 кг — для м'ясо-сальних овець, не менше 28 кг — для решти порід, овець романовської породи та їх помісей живою масою 16 кг і більше з вовновим та напіввовновим покривом, які відповідають стандарту на шубну романовську овчину, овець з вовновим та напіввовновим покривом, що не відповідають стандарту на хутрову і шубну овчини, овець з низькововновим покривом (крім каракульських та гісарських);

свиней першої та п'ятої категорій.

На кожну партію худоби оформляють ветеринарне свідоцтво установленої форми та товарно-транспортну накладну, форма 1 — сг (твар.) у трьох екземплярах. Один залишають у господарстві, а два видають старшому провіднику (гуртоправу), в тому числі один у запечатаному вигляді для м'ясокомбінату. Другий екземпляр товарно-транспортної накладної повертають господарству після приймання худоби з відповідними відмітками приймальника. У тих випадках, коли на доставку тварин потрібно більше доби, заповнюють дорожній журнал.

Товарно-транспортні накладні на велику рогату худобу, коней заповнюють на підставі зважування кожної тварини із зазначенням інвентарного номера тварин, статі, віку, живої маси та вгодованості. Дані на овець, кіз і свиней записують по групах тварин з однаковими якісними показниками.

По кожному бичку до 2 років живою масою 300 кг і більше вік вказують у місяцях. Ці дані вносять на підставі бухгалтерського обліку. Товарно-транспортну накладну підписують керівник та головний (старший) бухгалтер і скріплюють печаткою господарства.

Худоба вважається доставленою вчасно, якщо вона надійшла на м'ясокомбінат у день, а при погодинному графіку — в годину, ним передбачену.

Після доставки худоби м'ясокомбінат зобов'язаний провести її ветеринарний огляд, перевірити наявність бирок, провести сортування за віком та способами переробки і прийняти по кількості протягом 2 год з часу прибуття тварин, не рахуючи часу підгону їх від пристаней та залізничних станцій до м'ясокомбінатів. Худобу, доставлену залізничним та водним транспортом за погодженим графіком, приймають цілодобово у всі дні тижня, включаючи неробочі дні, доставлену автомобільним транспортом або гоном за годину до закінчення робочого дня підприємства,— у той же день.

Якщо худобу доставлено із запізненням з причин, які не залежать від постачальника, її приймають у той же день у рахунок добової норми приймання.

Для худоби, яка надійшла із запізненням без поважних причин, а також доставлена у дні, не встановлені графіком, або у кількості більшій, ніж передбачено договором, м'ясокомбінати надають приміщення (криті або відкриті загони) та водопій. Таку худобу утримують на передзабійній базі м'ясокомбінату до її здачі-приймання з годівлею та доглядом силами і за кошти постачальника.

Тварин, направлених на карантинування, м'ясокомбінат забезпечує приміщенням (закриті загони), кормами та водопоєм відповідно до встановлених норм. Витрати на їх утримання відшкодовують господарства. М'ясокомбінати несуть відповідальність за збереженість партії худоби, яка поставлена на карантинування або відпочинок.

М'ясокомбінати мають право до початку приймання худоби провести контрольне зважування та визначення вгодованості тварин у присутності здавальника або його постійного представника у таких випадках: при неправильному оформленні супровідної документації; при сумнівах у вірогідності зазначених у супровідних документах якісних та вагових характеристик худоби; при неможливості переробки худоби у передбачені графіком строки з причин, які не залежать від м'ясокомбінату.

Живу масу худоби визначають з урахуванням встановлених знижок.

При прийманні худоби, птиці, кролів та визначенні їх залікової маси проводять знижку з фактичної живої маси на наявність вмісту шлунково-кишкового тракту в розмірі 3 %. Якщо тварини не були прийняті м'ясокомбінатом протягом 2 год, то за кожну годину затримки знижку зменшують на 0,5 %. Після 8-годинної затримки м'ясокомбінат приймає худобу за даними, які проставлені у товарно-транспортній накладній.

При доставці тварин автомобільним транспортом на відстань від 50 до 100 км знижку роблять лише 1,5 %, а при відстані понад 100 км тварин приймають за фактичною живою масою. Якщо тварин здають на м'ясопереробні підприємства у другій половині вагітності, знижку збільшують до 10 %. М'ясокомбінат має право збільшити знижку до 1 %, якщо худоба доставлена брудною (з «навалом») або при виявленні травм з пошкодженням шкіри. При незгоді приймальника та здавальника у розмірах знижок тварин залишають на добу, забезпечуючи їм годівлю та водопій. Після витримування тварин приймають із знижкою 3 %, враховуючи, що після годівлі пройшло не менше 3 год.

Після ветеринарного огляду приймальник м'ясокомбінату в присутності здавальника перевіряє комплектність та правильність оформлення супровідної документації, відповідність доставленої худоби даним товарно-транспортної накладної за кількістю голів, віком, статтю, наявністю бирок на тваринах, веде сортування тварин. Приймальник м'ясокомбінату може разом із здавальником перевірити правильність віднесення тварин у групу бичків до двох років і групу молодняка підвищеної маси за станом зубів. Визначення віку тварин за станом зубів можна проводити і після забою.

При визначенні віку великої рогатої худоби по зубах враховують такі ознаки (табл. 222).

Таблиця 222.

Визначення віку великої рогатої худоби по зубах

Вік Ознаки
При народженні Залежно від скороспілості може бути шість або вісім молочних різців 12—14 днів Всі молочні різці прорізалися і розташовані прямо. З'являються по три молочних корінних зуби
6 тижнів Сліди стирання молочних зачепів
8 тижнів Сліди стирання помітні на внутрішніх середніх молочних різцях
10 тижнів Сліди стирання з'являються на зовнішніх середніх молочних різцях
3 міс Сліди стирання помітні на кутових різцях (окрайках)
6 міс Прорізується четвертий постійний корінний зуб
16 міс Прорізується п'ятий постійний корінний зуб
18 міс Випадають молочні зачепи і прорізуються постійні зачепи
2 роки Виростають повністю постійні зачепи і прорізується шостий постійний корінний зуб
2 роки 6 міс Випадають внутрішні середні молочні різці
3 роки З'являються повністю розвинуті постійні внутрішні середні різці. Випадають зовнішні середні молочні різці і три перших молочних корінних зуби.

Кількість фактично прийнятого поголів'я по групах з відповідними помітками приймальник м'ясокомбінату вносить в обидва екземпляри товарно-транспортної накладної і підписує її разом із здавальником. З моменту підписання сторонами товарно-транспортної накладної на приймання худоби і передачі її на переробку вона вважається прийнятою і відповідальність за збереженість поголів'я несе м'ясокомбінат.

Перед відправкою худоби на м'ясокомбінат з господарств велика і дрібна рогата худоба та коні при необмеженому напуванні повинні витримуватися без корму не менш як 15 год, свині — 5 год, включаючи час перебування у дорозі при доставці їх автотранспортом. Час припинення годівлі худоби проставляють у товарно-транспортній накладній. За цих умов тривалість передзабійної витримки худоби на м'ясокомбінаті для проведення контролю повинна становити не більш як 5 год після приймання її на підприємстві. В інших випадках (при доставці худоби залізницею і гоном, худоба, яка надійшла поза графіком, після проведення карантину та ін.) передзабійна витримка на м'ясокомбінаті триває для великої і дрібної рогатої худоби і коней не більш як 15 год, свиней — 10 год, включаючи час для ветеринарного контролю після їх приймання. Прийняту м'ясокомбінатом худобу групами розміщують окремо по господарствах у приміщеннях або загонах для передзабійної витримки.

М'ясокомбінати зобов'язані забезпечити збереженість худоби і одержаних від неї туш по партіях, що належать кожному постачальнику, з часу приймання худоби до визначення вгодованості та зважування туш.

Масу та вгодованість туш заносять у накладну на приймання м'яса (яловичини, баранини, свинини) за формою Заг — 4, 5, 6, 7 м'ясо.

Накладну заповнюють окремо на кожну партію худоби по видах, у чотирьох екземплярах. Перший разом з накладною на приймання худоби і передачу її на переробку (форма Заг — 2 м'ясо) передають у бухгалтерію для складання розрахунків за худобу (форма Заг—10 м'ясо), яка прийнята від скотозаготівельних організацій, або виписки приймальної квитанції на закупівлю худоби, птиці та кролів у колгоспів, радгоспів та інших державних господарств (форма ПК-1), другий — на холодильник, третій — здавальнику худоби, а четвертий залишається в цеху.

Масу м'яса, вказану в накладній, перераховують у живу масу (для зарахування у виконання плану заготівель та оплати транспортних витрат) по зональних коефіцієнтах.

Птицю на забій здають партіями. При виникненні суперечок у визначенні вгодованості птиці проводять контрольний огляд і забій 20 % поголів'я, але не менш як 100 голів. Результати контролю поширюються на всю партію. При виникненні суперечок у визначенні живої маси птиці проводять контрольне зважування 5 % поголів'я, але не менш як 100 голів. Результати контролю також поширюються на всю партію.

При виникненні суперечок про наявність у зобі птиці корму, твердих часток тощо проводять контрольний забій 20 % поголів'я, але не менш як 100 голів. Результати контрольного забою поширюються на всю партію.

Щільність посадки птиці при транспортуванні повинна бути не більше (голів на 1 м2 площі): курей яєчних порід — 35, курей м'ясних порід — 20, курчат-бройлерів — 35, індиченят — 12, індиків — 8, цесаренят — 35, цесарок — 35, каченят — 25, качок — 18, гусенят — 12, гусей — 8.

При температурі зовнішнього повітря вище 25 °С щільність посадки птиці у транспортну тару повинна бути знижена на 15-20 %.

Норми завантаження худоби і птиці в транспортні засоби наведена у таблиці 223.

Таблиця 223.

Норми завантаження худоби і птиці в транспортні засоби
(Горегляд X.Е., 1981; Житенко П.В., 1984)

Вид тварин Вагони Автомобілі Судно, баржа, м2 на голову
спе- ціальні 4-вісні 2-вісні спе- ціальні присто- совані на 3 т
Велика рогата худоба 18—20 16—24 8—12 12—16 3—4 2—2,5
Молодняк 24—30 12—14 18—20 10—12 1—1,5
Телята 36—40 18—20 30—40 15—20 0,75
Вівці, кози 80—100 40—50 60—80 15—20 0,5—0,75
Свині масою, кг:            
          30—60 60—80 30—40
          60—80 50—60 25—30
          80—100 44—50 22—25 50-55
          100—150 20—28 10—14
          понад 150 8—10
Коні робочі 14 8
Коні племінні 8 4
Кролі 400 200 150
Кури 1000—1250
Гуси 150—200
Качки 180—240

Влітку, щоб уникнути теплових ударів, у 2-вісні вагони навантажують свиней на 10—15 % менше. У 4-вісні вагони жирних свиней навантажувати забороняється. Для супроводу худоби виділяють провідників: по одному на кожні два вагони великої й дрібної рогатої худоби, а також по одному на кожний вагон свиней, птиці чи кроликів.

Коней, як правило, розміщують уздовж по ходу поїзда, а велику рогату худобу як уздовж, так і впоперек вагона. Свиней, овець і кіз перевозять у вагоні без прив'язі. Кроликів перевозять у дерев'яних клітках (довжина 190 см, ширина — 50 і висота — 40 см). Птицю також перевозять у клітках з непроникним дном (довжина 187 см, ширина — 50 і висота — 30 см). При транспортуванні по залізній дорозі та водним транспортом господарство зобов'язане забезпечити тварин кормами у розмірі не менше 3-добового запасу та підстилкою, а також інвентарем, предметами догляду, свиней — годівницями (коритами).

Видають таку кількість корму з розрахунку на одну тварину за добу: великій рогатій худобі — 12 кг сіна, сінажу або соломи та 4 кг концкормів; вівцям, козам та телятам — 2 кг сіна, сінажу чи соломи та 1 кг зернофуражу; свиням — 4 кг висівок або комбікорму; кроликам — 100 г коренеплодів (буряків або моркви), 10 г сіна та 30—40 г концкормів.

Птицю забезпечують кормом з розрахунку 80 г концкормів на 1 кг живої маси.

Соломи усім видам тварин (крім свиней) на підстилку потрібно: великій рогатій худобі — 2,5 кг, вівцям — 0,2 кг. Свиням влітку у вагон насипають пісок шаром 10—15 см, а взимку підстилають солому (1,5 кг на голову). Кролям і птиці підстилають тирсу.

Годують тварин три рази, напувають — не менше двох разів на добу (вранці та ввечері). Температура води повинна бути 9—15 °С.

Оплату живої маси забійної худоби та птиці проводять за цінами, вказаними в республіканських прейскурантах по зонах з урахуванням надбавок чи знижок. Надбавки до вартості тварин господарства одержують: за виконання та перевиконання плану продажу худоби не менш як на 10 % до плану — у розмірі 50 %; при продажу молодняка великої рогатої худоби живою масою від 350 до 400 кг — на 35 %, масою понад 400 кг — 50 % до вартості; доплату за овець романівської породи з вовновим покривом, який відповідає вимогам стандарту шубної романівської овчини; доплату за шкурки кроликів; доплату за доставку тварин транспортом господарства.

 

Ви дивилися сторінку - Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Наступна сторінка      - Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Попередня сторінка    - Оцінка якості м'яса

Повернутися до початку сторінки Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.