Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Вступ

Тваринництво — одна з провідних галузей агропромислового комплексу, що забезпечує населення найціннішими продуктами харчування. Продукти цієї галузі у вартості валової продукції сільського господарства становлять більш як 50 %.

На сучасному етапі партія проводить у життя стратегічний курс на послідовну інтенсифікацію і підвищення ефективності виробництва прискоренням темпів і розширенням масштабів науково-технічного прогресу. Лише на цій основі можна вивести народне господарство на якісно новий науково-технічний і організаційно-економічний рівень. Через призму курсу на прискорення слід розглядати завдання та шляхи розвитку всіх галузей агропромислового комплексу, в тому числі й тваринництва, оскільки надійне забезпечення країни продовольством, а також сировиною є найважливішим політичним і соціально-економічним завданням. Працівникам АПК дано соціальне замовлення суспільства, виражене в аграрній політиці партії: в можливо коротші строки досягти безперебійного постачання населення продуктами тваринництва. Пріоритетне значення надається нарощуванню м'ясних ресурсів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Актуальність поставлених завдань визначається двома факторами. По-перше, попит на тваринницьку продукцію зростає випереджаючими темпами, причому вони повинні бути вищими, ніж в цілому по сільському господарству. По-друге, стан тваринництва ще не відповідає поставленим перед ним завданням, а економічні умови (рівень розвитку матеріально-технічної бази, обсяг капіталовкладень, рентабельність галузі та ін.) тут менш сприятливі.

Особливості сучасного етапу розвитку тваринництва, що поєднують виробництво продукції на механізованих фермах і промислових комплексах колгоспів і радгоспів, в міжгосподарських підприємствах та об'єднаннях, а також в невеликих за розміром сімейних колективах на орендній основі та інших кооперативних формуваннях, вимагають кваліфікованого підходу до вирішення питань зоотехнічної роботи. Забезпечити істотне підвищення продуктивності тварин можна тільки при комплексному розв'язанні проблем випереджаючого розвитку кормовиробництва і вдосконалення племінної роботи, в тому числі активізації досліджень в галузі біотехнології, генної інженерії, трансплантації ембріонів. Особливого значення набуває впровадження наукових розробок у виробництво. А це безпосередній обов'язок спеціаліста, що повинен бути добре обізнаним з спеціальною та довідковою літературою, постійно поповнювати свої професійні знання.

У пропонованому спеціалістам «Довіднику зооінженера» можна виділити три частини — загальна зоотехнія, спеціальне тваринництво, економіка і організація виробництва. Перша частина знайомить фахівців з проблемами і заходами удосконалення тварин сучасними методами розведення і селекції, тут викладено теоретичні питання племінної справи на рівні генетичних досліджень. Наведено методи оцінки поживності кормів, їх якості та норми згодовування. Подано гігієнічні вимоги щодо утримання тварин, профілактики захворювань, представлена характеристика сучасних засобів механізації та автоматизації трудомістких процесів у тваринництві. Друга, частина всебічно розкриває продуктивні особливості окремих видів сільськогосподарських тварин, характеристику планових порід. Особлива увага тут приділяється технологіям виробництва продуктів тваринництва — молока, м'яса, яєць, вовни та ін. Наведено вимоги щодо безвідходної переробки тваринницької продукції. Існуючі нормативні матеріали з економіки і організації виробництва в нових умовах господарювання, впровадження госпрозрахунку, різних форм підряду та оренди, визначення економічної ефективності роботи галузі можна знайти в третій частині довідника.

Така структура «Довідника зооінженера» зумовлена вимогами сучасного виробництва і в логічній послідовності проінформує спеціаліста чи керівника з питань тієї чи іншої галузі тваринництва.

Проте довідник не може претендувати на всебічне висвітлення різноманітних питань і проблем, які виникають у зооінженера в його повсякденній роботі. У ньому в стислій формі подані лише основні довідкові матеріали щодо наукового ведення громадського тваринництва.

Авторський колектив Харківського зооветеринарного інституту сподівається, що «Довідник зооінженера» певною мірою допоможе спеціалістам тваринництва активніше вирішувати назрілі проблеми Продовольчої програми країни.

 

Ви дивилися сторінку - Вступ

Наступна сторінка      - Корми і технологія їх виробництва

Попередня сторінка    - Зміст

Повернутися до початку сторінки Вступ

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.