Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Управління виробництвом у тваринництві

Функції зоотехнічної служби. Функції служби і відділу регламентуються положеннями, затвердженими директором радгоспу або правлінням колгоспу. Зоотехнічну службу очолює головний або старший (на правах головного) зоотехнік. Основні завдання служби — забезпечення виконання виробничої програми по тваринництву в установлені строки, виявлення та використання резервів значного підвищення продуктивності праці і підвищення економічної ефективності галузі тваринництва.

Крім головного зоотехніка, до складу зоотехнічної служби входять: зоотехніки по племінній справі, зоотехнік ферми та інші зоотехнічні спеціалісти. Назви посад визначені «Єдиною номенклатурою посад службовців, затвердженою Держкомпрацею СРСР, на основі якої розроблений «Кваліфікований довідник посад службовців», де міститься кваліфікаційна характеристика головного спеціаліста.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Обов'язки головного зоотехніка. Головний зоотехнік здійснює організаційно-господарське керівництво виробничою діяльністю у галузі тваринництва. Організовує розробку і впровадження передової технології виробництва продуктів тваринництва, спрямованої на підвищення продуктивності худоби та птиці і забезпечення виконання державних планів та завдань по виробництву і продажу тваринницької продукції. Разом з тим вона повинна сприяти підвищенню продуктивності праці, рентабельності тваринництва і зниженню собівартості продукції. Бере участь у складанні поточних та перспективних планів розвитку тваринництва, механізації робіт. Забезпечує планування обороту стада і розмірів його відтворення, раціональне вирощування молодняка. Проводить роботу по створенню кормової бази, забезпечує худобу та птицю обладнаними приміщеннями. Здійснює контроль за повноцінною годівлею і правильним утриманням тварин, своєчасною заготовкою, зберіганням та використанням кормів, повним використанням засобів механізації. Організовує племінну роботу, спрямовану на поліпшення породних якостей і продуктивності худоби та птиці, бере участь у складанні ветеринарно-профілактичних і лікувальних заходів. Проводить роботу по удосконаленню організації та нормування праці, розвитку і впровадженню госпрозрахунку, ефективному застосуванню заробітної плати і матеріального стимулювання, впровадженню досягнень науки та передового досвіду у галузі тваринництва. Організовує ведення обліку, своєчасне складання звітів по тваринництву, координує роботу відділків, ферм, керує зоотехнічним персоналом, контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил по охороні праці та техніці безпеки, протипожежного захисту і виробничої санітарії, забезпечує проведення роботи по підвищенню їх кваліфікації. Разом з громадськими організаціями організовує соціалістичне змагання, проводить виховну роботу у колективі.

До посади головного зоотехніка пред'являються такі вимоги: вища зоотехнічна освіта (наказом колишнього Мінвузу СРСР по спеціальності 3107 «Зоотехнія») присвоюється кваліфікація «Зооінженер» і стаж роботи по спеціальності не менше трьох років або середня зоотехнічна освіта і стаж роботи по спеціальності не менше п'яти років.

Права керівника зоотехнічної служби випливають із завдань і функцій служби, його обов'язків і закріплюються у господарстві положенням про підрозділ. Головний зоотехнік несе повну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим положенням.

Організація праці спеціалістів. Для удосконалення праці спеціалістів доцільно складати для кожної посади інструктивну карту організації праці, яка включає: робоче місце та умови праці, зміст роботи по укрупнених елементах, перелік осіб за посадами, які знаходяться у підпорядкуванні, рекомендовану структуру робочого дня, систему оплати праці та заохочення.

Правила складання та оформлення документів. Для документів використовують папір двох форматів А4 (210 х 297 мм) і А5 (148 х 210 мм). Таблиці, графіки можна виготовляти з паперу формату АЗ (297 х 420 мм). Склад реквізитів, порядок і місце їх розташування в документах встановлені ГОСТ 6.39—72. Правила складання і оформлення документів грунтуються на вимогах ГОСТ 6.38—72 «Система організаційно-розпорядливої документації. Основні положення».

Документ адресується підприємству, структурному підрозділу, посадовій чи приватній особі. Якщо він адресується керівникові, то найменування підприємства входить до складу найменування посади адресата.

Текст документу повинен бути точним, виразним і коротким. В ньому слід виділити дві частини. В першій вказують мету і причини створення документа, у другій — пропозиції, розпорядження. У складних документах виділяють розділи, пункти, підпункти, нумерують їх арабськими цифрами.

Підписують документи керівник підприємства, організації або його заступник чи керівник структурного підрозділу. У колегіальних органах рішення, протоколи підписують дві особи — керівник (голова) та секретар. Порядок підписання документів установлюється наказом керівника підприємства або інструкцією по діловодству. До складу підпису входять: позначення посади, власне підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписує документ.

Дату оформляють трьома парами арабських цифр: число місяця, порядковий номер місяця (якщо число з однією цифрою, то спереду проставляють 0) та дві останні цифри року (наприклад, 22.05.87).

Візування — це погодження проекту документа в господарстві чи організації. Віза — особистий підпис посадової особи та дата.

У резолюціях містяться вказівки по виконанню документів керівника. На документі, як правило, не повинно бути більше однієї резолюції. Резолюція включає прізвище та ініціали виконавця, якому направляється документ, строк виконання, підпис керівника, дату.

 

Ви дивилися сторінку - Управління виробництвом у тваринництві

Наступна сторінка      - Аналіз виробничої діяльності

Попередня сторінка    - Організація оплати праці

Повернутися до початку сторінки Управління виробництвом у тваринництві

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.