Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Племінна робота у свинарстві

Методи розведення свиней. У племінних і товарних господарствах основним методом розведення є чистопородне (внутрішньопородне) розведення свиней. Мета його — удосконалення існуючих порід свиней, збільшення їх чисельності і ареалу, збереження постійності в певних рамках мінливості. Успіх цього методу багато в чому залежить від спрямованого вирощування молодняка, правильної оцінки тварин, призначених для племінного використання, їх чисельності й ареалу, наявності в породі неспоріднених ліній і родин. У племінних господарствах для закріплення продуктивних якостей видатних кнурів і маток дозволяється застосування інбридингу в помірних і віддалених ступенях.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

З розробкою нових методів використання гетерозису в свинарстві широко застосовують гібридизацію (табл. 127).

Таблиця 127.

Підбір порід свиней для схрещування та гібридизації

Порода свиноматок Порода кнурів
Зона Лісостепу *
Двопородне схрещування
Велика біла Миргородська, ландрас, уельс
Трипородне схрещування
Велика біла Х миргородська Уельс
Велика біла Х уельс Ландрас
Велика біла Миргородська X естонська беконна
Миргородська X ландрас
Гібридизація
Велика біла, миргородська ПМ-1, ХБ-1
Зона Степу **
Двопородне схрещування
Велика біла, українська степова біла, українська степова ряба Велика чорна, ландрас, велика біла, українська степова ряба, дюрок, кахиб
Трипородне схрещування
Велика біла X велика чорна X українська степова біла Уельс, ландрас, дюрок
Велика біла X ландрас
Велика біла X миргородська
Українська степова біла X миргородська
Велика біла X кахиб
Велика біла X українська степова біла Велика чорна X уельс
Велика чорна X ландрас
Велика біла X ландрас
Ландрас X дюрок
Гібридизація
Велика біла, українська степова біла ПМ-1, ХБ-1
Зона Полісся ***
Двопородне схрещування
Велика біла Ландрас, миргородська, естонська беконна
Трипородне схрещування
Велика біла X миргородська Ландрас
Миргородська X естонська беконна
Велика біла Миргородська X ландрас
Миргородська X естонська беконна
Ландрас X естонська беконна
Гібридизація
Велика біла ПМ-1, ХБ-1

* Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.

** Ворошилозградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Кримська, Одеська, Херсонська області.

*** Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Ровенська, Закарпатська, Чернігівська області.

 

Організація племінної роботи в племінних і спеціалізованих товарних господарствах. Племінна робота передбачає систему організаційно-зоотехнічних заходів, які включають відбір, підбір, методи розведення, спрямоване вирощування молодняка, зоотехнічний облік, використання тварин для планомірного підвищення продуктивності свиней у промислових стадах.

Племінну роботу з свиньми повинні вести всі господарства. Племінні заводи удосконалюють існуючі і створюють нові породи свиней, нові заводські типи, лінії й родини, апробують їх, перевіряють кнурів і маток за власною продуктивністю і якістю потомства, вирощують племінний молодняк для ремонту власного стада, інших заводів, племінних радгоспів, племінних ферм комплексів, удосконалюють методи розведення і селекції свиней.

Племінні радгоспи і племферми комплексів удосконалюють і розмножують племінних свиней, що надходять з племзаводів, вирощують племінних тварин для свинарських комплексів і племінних колгоспних та радгоспних ферм, оцінюють кнурів і маток за власною продуктивністю і відгодівельними якостями потомства.

Завдання промислових репродукторів, ферм і комплексів полягає в одержанні високопродуктивних помісних тварин для виробництва товарної свинини.

Відбір — основа селекційної роботи у свинарстві, яка здійснюється за походженням, екстер'єром і міцністю конституції, розвитком, продуктивністю і якістю потомства. У свинарстві застосовують індивідуальний і масовий методи відбору.

Походження свиней оцінюють на основі аналізу родоводу, екстер'єр — за 100-бальною шкалою окомірної оцінки у період бонітування, розвиток — за живою масою і довжиною тулуба, продуктивність свиноматок — за багатоплідністю, молочністю, масою гнізда у двомісячному віці і відгодівельними якостями потомства, продуктивність кнурів — за даними спермопродукції і запліднювальної здатності (при бонітуванні враховують ряд інших показників згідно з інструкцією).

Для оцінки кнурів і маток за якістю потомства проводять контрольну відгодівлю. Для цього у двомісячному віці з трьох і більше гнізд відбирають по два кнурці і по дві свинки живою масою не менше 16 кг. Каструють кнурців у віці 6—7 тижнів.

Відгодовують гніздами від 30 до 100 кг стандартним комбікормом з додаванням 1,5 л збираного молока. В кінці відгодівлі тварин забивають без зняття шкури з обшпарюванням. Оцінюють за такими показниками: вік досягнення підсвинками живої маси 100 кг, днів; витрати корму на 1 кг приросту, корм, од.; товщина шпигу над 6—7-м грудними хребцями, см; довжина туші, см; маса задньої третини напівтуші, кг.

Контрольне вирощування застосовують для ремонтного племінного молодняка з метою оцінки його за власною скороспілістю.

Підбір — цілеспрямоване комплектування батьківських пар, яке у свинарстві може бути гомо- і гетерогенним, індивідуальним, груповим і лінійно-груповим, з врахуванням віку кнурів і свиноматок.

У племінних свинарських господарствах республіки зосереджена краща частина породного поголів'я. Застосовуючи чистопородне розведення свиней, досягають однорідності стада за типом і продуктивністю, створюють нові заводські лінії і родини, формують певний заводський тип тварин, збільшують поголів'я даної породи. Тут здійснюють поглиблену племінну роботу, зоотехнічний облік ведуть на високому рівні, застосовують індивідуальний відбір, гомогенний та індивідуальний підбір, у разі необхідності — інбридинг, аж до кровозмішування, дозволено ввідне і відтворювальне схрещування.

Стадо поділяють на такі основні групи: провідну, виробничу племінну, перевірюваних маток, основних кнурів, ремонтного та племінного молодняка і відгодівельну.

Провідну (селекційну) групу маток використовують для одержання висококласного молодняка з метою ремонту власного стада. Комплектують цю групу найкращими свиноматками в кількості 20—25 % основного маточного стада.

Від свиноматок виробничої племінної групи одержують висококласний племінний молодняк, призначений для реалізації іншим господарствам. Комплектують її свиноматками, що не ввійшли у провідну групу, в кількості 75—80 % загального поголів'я основних маток.

Групу перевірюваних маток створюють для вивчення їх продуктивних і племінних якостей за першим опоросом, після чого кращих з них переводять у провідну і виробничу племінні групи. Комплектують її з кращих ремонтних свинок, що походять від свиноматок провідної групи. Щорічно відбирають близько 25 % молодих перевірюваних маток від кількості основних.

Групу ремонтного молодняка створюють з кращих поросят від маток провідної групи, у 2-місячному віці кнурців відбирають у 2—3 рази більше кількості основних кнурів, а свинок — у 1,5—2 рази більше від поголів'я основних маток. У групу племінного молодняка виділяють поросят від маток виробничої племінної групи і повністю передають їх, крім браку, в інші господарства. На відгодівлю надходять тільки вибракувані свині усіх статево-вікових груп.

Товарні господарства (ферми) повинні виробляти в плановому обсязі свинину високої якості при низькій собівартості на основі розведення високопродуктивних скороспілих тварин. Відтворення поголів'я здійснюють із застосуванням чистопородного розведення і промислового схрещування.

При промисловому (двопородному) схрещуванні маточне поголів'я повинно бути однієї планової породи, а кнури — двох, одна з яких спеціалізована м'ясна. Свиноматки і кнури повинні бути чистопородними. Кнурів слід завозити з племінних господарств. У плем'ядро (племінну групу) виділяють 20—ЗО % кращих чистопородних маток основної планової породи. Застосовують тільки чистопородне розведення. Ремонтних свинок переводять в групу перевірюваних маток.

Промислова група — це 70—80 % основних маток, що залишилися. їх схрещують з кнурами іншої породи й одержують помісний молодняк для відгодівлі.

Перевірюваних маток виділяють в окрему групу, яку поповнюють ремонтними свинками від основних маток. Після оцінки за першим опоросом кращих з них передають у групу основних маток, інших — вибраковують. Одержаний молодняк від перевірюваних маток надходить на відгодівлю.

Ремонтних свинок одержують від свиноматок і кнурів племінної групи. У двомісячному віці їх відбирають у 1,5—2 рази більше поголів'я основних маток, вирощують і передають у групу перевірюваних маток.

Групу відгодівлі комплектують в основному помісним молодняком промислової групи і частково вибракуваними тваринами усіх виробничих груп. У великих спеціалізованих свинарських господарствах (комплексах) із закінченим оборотом стада і потоковою системою виробництва здійснюється внутрішньогалузева спеціалізація, для чого створюють спеціалізовані ферми (сектори): племінну, репродукторну і відгодівельну.

На племінну ферму передають чистопородних висококласних свиноматок і кнурів планової породи в кількості 20—25 % загального поголів'я основних маток господарства. Основне призначення цієї ферми — вирощування висококласних свинок і кнурців основної планової породи для власного господарства. Племферми у великих спеціалізованих господарствах за розмірами часто не поступаються племінним господарствам, тому організацію племінної роботи в них слід проводити так, як і в племінних господарствах.

Репродуктори комплектують чистопородними матками у кількості 75—80 % загального поголів'я основних свиноматок даного підприємства. Поповнюють їх за рахунок перевірюваних маток виробничої групи племінної ферми. Завдання репродукторів — відтворення і вирощування відгодівельного молодняка до передачі в сектор (цех) відгодівлі. На таких фермах рекомендується застосовувати промислове схрещування. Сектор (цех) відгодівлі комплектують відповідно до прийнятої технології помісним молодняком. Сюди надходять всі вибракувані тварини з племінної і репродукторної ферм.

Бонітування свиней передбачає оцінку їх продуктивних і племінних якостей, визначення на її основі класності тварин, їх виробничого призначення і при необхідності внесення відповідних корективів у план селекційної роботи з стадом. Проводиться у держплемзаводах, племрадгоспах, на племінних фермах колгоспів і радгоспів, племінних репродукторах промислових комплексів, у товарних господарствах (матки племядра), на станціях і пунктах штучного осіменіння.

Бонітують свиней щорічно за інструкцією. Звіт про бонітування складають за станом на 1 січня.

Після бонітування проводять аналіз показників стада і уточнюють розподіл тварин по виробничих групах, складають план підбору кнурів і маток, визначають тварин для запису в ДПК.

 

Ви дивилися сторінку - Племінна робота у свинарстві

Наступна сторінка      - Утримання свиней

Попередня сторінка    - Породи свиней

Повернутися до початку сторінки Племінна робота у свинарстві

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.