Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Планування виробництва у тваринництві

Система внутрішньогосподарського планування передбачає розробку перспективних, річних та оперативних планів (схема 2).

Вихідні матеріали для внутрішньо господарського планування Контрольні цифри, державні замовлення, тривалі економічні нормативи і ліміти, а також замовлення споживачів на продукцію (роботи, послуги)
Перспективні плани П'ятирічний план економічного та соціального розвитку
Річні плани Виробничий і фінансовий план
Виробничий план відділу (ферми), цеху, ділянки
Виробничі госпрозрахункові завдання бригадам, фермам та іншим підрозділам
Оперативні плани Робочі плани по періодах сільськогосподарських робіт
Календарні завдання та плани-графіки у тваринництві, підсобних і допоміжних виробництвах, будівництві
Плани-наряди на виконання окремих робіт

Схема 2. Система внутрішньогосподарського планування та вихідні матеріали

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Для планування у тваринництві складають помісячний оборот стада. При цьому необхідно мати такі дані:

поголів'я худоби по статевих і вікових групах та його жива маса на початок планового року;

план осіменіння маточного поголів'я та надходження приплоду;

план вибракування тварин, непридатних для дальшого господарського використання;

середньодобові прирости молодняка та дорослої худоби на відгодівлі по кварталах та місяцях року;

план та строки продажу худоби на м'ясо державі, молодняка на плем'я та інших видів реалізації у живій масі;

план купівлі худоби та інші види надходження зі сторони;

вихідне поголів'я на кінець року, передбачене перспективним п'ятирічним планом.

Важливим у організації планування є складання технологічних карт у тваринництві.

Технологічні карти у тваринництві

Технологічна карта — це розрахунок по виробництву того чи іншого виду тваринницької продукції при певній технології, техніці та організації виробництва, який характеризує затрати праці й експлуатаційні витрати на утримання однієї голови худоби та одиницю тваринницької продукції.

Технологічні карти ділять на перспективні та оперативні. Перші складають на основі перспективної технології, а другі — діючої техніки та технології.

Для того, щоб розробити технологічну карту у тваринництві, необхідно мати вихідні дані, які характеризують: поголів'я тварин на початок року, планове завдання по виробництву тваринницької продукції, продуктивність тварин, способи їх утримання та норми годівлі, вартість та місткість тваринницьких приміщень, наявність та вартість машин і обладнання для ферми, нормативні дані по відрахуваннях на ремонт техніки та обладнання, тарифну сітку по окремих видах робіт і денні тарифні ставки, нормативи затрат робочого часу на виконання окремих видів робіт, операцій тощо.

Технологічну карту можна розділити на три самостійні частини: технологічну, технічну та економічну.

У технологічній перераховують усі основні й допоміжні роботи, які повинні бути виконані у бригаді протягом року. По кожному виду робіт визначають тривалість її виконання у днях, а по кожному процесу — добовий і річний обсяг робіт. Вони зумовлені кількістю поголів'я, що доглядається, нормативними затратами та тривалістю виконання роботи. Так, концентровані корми у скотарстві тваринам згодовують протягом року, а грубі та зелені — у певні сезони.

У технічній частині карти наводять марки машин і обладнання, які будуть застосовуватися у бригаді, дають їх основні характеристики, вказують, скільки механізаторів та допоміжних робітників буде обслуговувати машину чи агрегат, тривалість роботи машини на добу, годинну і денну продуктивність, добову потребу у машинах для виконання окремих видів робіт. Потребу у машинах та обладнанні визначають з урахуванням наявності їх у господарстві, а при необхідності — і реальну можливість додаткового придбання на початок поточного року. При виборі машин і обладнання для виконання одного і того ж виробничого процесу слід керуватися порівнянням трудових і експлуатаційних затрат на одиницю роботи, включаючи заробітну плату працівників, вартість палива, електроенергії, відрахування на амортизацію та поточний ремонт.

При визначенні найбільш раціональної та економічно обгрунтованої системи машин основними передумовами є розміри ферми і спосіб утримання тварин. Кількість працюючих на механізованих роботах визначають, виходячи з їх потреби для обслуговування машин чи агрегату, а на ручних — відповідно до установлених норм часу, потрібних для виконання конкретного виду роботи.

Тривалість роботи на добу окремих машин визначають відповідно до зоотехнічних вимог та розпорядку дня на фермі. У технологічній карті вказують годинну і денну продуктивність машин, агрегатів і механічного обладнання. Годинну продуктивність беруть із технологічної характеристики машин, де є показники їх денної продуктивності і допустимий час їх роботи протягом доби.

Потребу у машинах та обладнанні визначають для кожного виду роботи діленням річного обсягу робіт на денну продуктивність машин. Якщо машина бере участь у кількох процесах, то при визначенні їх кількості у цілому для ферми добову потребу в них за цими процесами підсумовують. У зв'язку з тим, що у літній і зимовий періоди може застосовуватися різний набір машин, потребу в них слід розраховувати по кожному періоду окремо.

В економічній частині карти вказують: нормативи часу на виконання окремих процесів; затрати праці у людино-годинах та людино-змінах на виконання кожного процесу з урахуванням продуктивності машин, обладнання і нормативів затрат на виконання окремих процесів; витрати палива і мастильних матеріалів, а також електроенергії у натуральному та грошовому виразах; вартість води; затрати на дрібний та малоцінний інвентар, спецодяг, утримання літніх таборів, дезинфекцію, медикаменти у грошовому виразі.

 

Ви дивилися сторінку - Організація виробництва продукції тваринництва

Наступна сторінка      - Підприємства

Попередня сторінка    - Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Повернутися до початку сторінки Планування виробництва у тваринництві

1 2 constanta.ua мебель г Харькова; Купить недорого диван в Киеве, Киев. Угловой диван в Киеве.; кодирование от алкоголя Белая церква3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.