Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Організація оплати праці

Робота по організації оплати праці включає:

нормування праці, яке забезпечує розробку і впровадження прогресивних технічно обгрунтованих норм затрат праці (часу, виробітку, обслуговування);

тарифне нормування заробітної плати, завдання якого — розробка і правильне застосування нормативів (тарифні ставки, сітки, посадові оклади та ін.), які визначають рівень оплати праці окремих категорій працюючих;

розробку форм та систем оплати праці, застосування яких забезпечує нарахування заробітної плати особам, що працюють, залежно від кількості та якості праці (відрядна і погодинна форми оплати праці, відрядно-преміальна, акордно-преміальна та ін.).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Форми та системи оплати праці працівників ферм і комплексів. Працівникам ферм і комплексів застосовують відрядну та погодинну форми оплати праці. Основним елементом прямої відрядної оплати праці є відрядна розцінка, яку визначають за формулами:

            T

Р = ———       або        Р = Т · Нвр,

           Нв

де Р — розцінка, крб.— коп.,
     Т — тарифна ставка, яка відповідає розряду роботи, крб.— коп.,
      Нв — норма виробітку,
      Нвр — норма часу.

Загальний відрядний заробіток визначають за формулою:

Зс = Р · В,

де Зс — відрядний заробіток, крб.— коп.,
      В — виконаний обсяг робіт (вироблено продукції).

Загальний заробіток працівника за відрядно-преміальною системою можна визначити за формулою:

            Зс + Зс · П1 · Ппл

Зо = —————————  ,

                    100

де Зо — загальний заробіток працівника за відрядно-преміальною системою, крб.— коп.;
     Зс — відрядний заробіток працівника за основними (прямими) відрядними розцінками, крб.— коп.;
     П1  — процент премії за кожний процент перевиконання плану;
      Ппл — процент перевиконання плану виробництва.

Акордно-преміальна система оплати праці — це різновид прямої відрядної системи оплати праці. Вона покладена в основу оплати праці при колективному підряді. Оплату праці працівників бригад, ланок за розцінками за продукцію проводить за цією системою після одержання продукції. До одержання продукції працівникам видають заробітну плату (у вигляді авансу) в рахунок оплати за продукцію за відрядними розцінками за обсяг виконаних робіт, обслуговування поголів'я худоби чи птиці.

При почасово-преміальній системі оплати праці понад заробіток по тарифній ставці (окладу) за фактично відпрацьований час працівнику додатково виплачують премію за виконання і перевиконання конкретних показників у роботі, по яких повинен забезпечуватися облік. За виробничі упущення в роботі працівник може бути позбавлений премії повністю або частково за той період, коли були допущені зриви в роботі.

Тарифні ставки — важливий елемент тарифної системи. Це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці різних груп та категорій працівників за одиницю часу. Вони бувають годинні, денні та місячні.

Тарифні ставки — практичний засіб регулювання і диференціації рівня оплати праці працівників залежно від умов праці, важливості і значення галузі виробництва, підприємства, виробничої ділянки. У 1986 р. введено такі денні тарифні ставки (табл. 254).

Таблиця 254.

Денні тарифні ставки для робітників радгоспів та інших державних підприємств і організацій сільського та водного господарства, крб.— коп.

  Розряди
І II III IV V VI
Трактористи-машиністи для розцінок за продукцію, група            
          І 4—02 4-36 4—77 5—38 6—20 7—22
          II 4-43 4—77 5-31 6—00 6—81 7—97
          III 4—90 5—31 5—86 6-61 7—56 8—79
для авансування до одержання продукції, група            
          І 3—75 4—09 4—50 5—04 5—79 6—75
          II 4—16 4—50 4—98 5—59 6—41 7—43
          III 4—57 4—98 5—52 6—20 7—09 8—25
На роботах у тваринництві та на ручних роботах:            
для розрахунку розцінок за продукцію 3—41 3—75 4—16 4—63 5—31 6—20
для авансування до одержання продукції 3—20 3—48 3—88 4—36 4—98 5—79

 

Оплата праці працівників тваринницьких комплексів може проводитись за розцінками у порядку, передбаченому для робітників радгоспів, при цьому додаткову оплату за виконання нормованих завдань не виплачують.

Характерною особливістю перебудови організації заробітної плати з одночасним введенням тарифних ставок і посадових окладів та удосконаленням організації нормування праці є її здійснення на принципово новій основі — за рахунок коштів, зароблених трудовими колективами без державних дотацій.

Фонд заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах формується по затверджених стабільних нормативах за 100 крб. валової продукції.

Оплата праці спеціалістів. Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС «Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства» від 17 вересня 1986 р. збережено діючий до цього порядок оплати праці керівників, спеціалістів і службовців радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств за розцінками (нормативами) від реалізованої (валової) продукції (табл. 255).

Таблиця 255.

Посадові оклади зооспеціалістів радгоспів
та інших державних сільськогосподарських підприємств

Назва посад Місячні посадові оклади по групах підприємств
І II III IV V VI
Управління радгоспу, підприємства
Головний зоотехнік 290—330 270—310 250—290 230—270 220—260 210—250
Ведучий зоотехнік 190—230 190—230 190—230
Зоотехнік:            
          І категорії 180—220 180—220 180—220 180—220 180—220 180—220
          ІІ категорії 160—200 160—200 160—200 160—200 160—200 160—200
Зоотехнік 140—180 140—180 140—180 140—180 140—180 140—180
Технік:            
          І категорії 130—160 130—160 130—160 130—160 130—160 130—160
          ІІ категорії 120—140 120—140 120—140 120—140 120—140 120—140
Технік 110—130 110—130 110—130 110—130 110—130 110—130
Відділення, ферми, сільськогосподарські дільниці, цехи, контрольно-випробні станції по свинарству
Ведучий зоотехнік 190—230 190—230
Зоотехнік:            
          І категорії 180—220 180—220 180—220 180—220 180—220 180—220
          ІІ категорії 160—200 160—200 160—200 160—200 160—200 160—200
Зоотехнік 140—180 140—180 140—180 140—180 140—180 140—180
Технік:            
          І категорії 130—160 130—160 130—160 130—160 130—160 130—160
          ІІ категорії 120—140 120—140 120—140 120—140 120—140 120—140
Технік 110—130 110—130 110—130 110—130 110—130 110—130

 

Оплата праці керівних працівників та спеціалістів проводиться за розцінками від реалізованої продукції, виходячи з діючих посадових окладів та досягнутого рівня реалізації за попередні п'ять років. До розрахунку за продукцію протягом року виплачується аванс у розмірі 80 % установлених окладів.

Преміювання керівників та спеціалістів здійснюється у такому порядку:

за кожний процент одержаного приросту обсягу реалізації (виробництва) сільськогосподарської продукції порівняно з середньорічним рівнем, досягнутим за попередні п'ять років, з урахуванням вартості худоби, птиці та молока, закуплених по договорах з громадянами, у розмірі 2 % річної заробітної плати по посадових окладах:

за кожний процент рентабельності до 0,1 місячного посадового окладу і за кожний процент приросту рентабельності порівняно з рівнем за попередні п'ять років 0,5 посадового місячного окладу;

 

премії за виконання плану продажу державі соняшника, цукрових буряків, арахісу перераховуються у фонд матеріального заохочення;

у планово збиткових господарствах преміювання вказаної категорії працівників проводять за зниження збитків, направляючи на ці цілі до 10 % суми зниження збитків порівняно з середньорічними показниками за попередні п'ять років;

загальний розмір усіх премій не повинен перевищувати 12 місячних заробітків (посадових окладів).

Додаткова оплата праці, преміювання тваринників.

Надбавка за майстерність працівникам тваринництва. З метою посилення матеріальної заінтересованості у підвищенні кваліфікації працівників ведучих професій, зайнятих на роботах у тваринництві, установлюються звання «Майстер тваринництва І класу», «Майстер тваринництва II класу». Особам, котрим присвоєно ці звання, проводять доплату до заробітної плати, нарахованої за продукцію та обслуговування худоби і птиці, у розмірах: майстру тваринництва І класу — 20 %, майстру тваринництва II класу— 10 %.

Надбавка за стаж працівникам тваринництва. На робітників радгоспів, зайнятих у тваринництві, розповсюджені порядок та умови виплати надбавок до заробітної плати за безперервний стаж роботи у даному господарстві, які встановлені для трактористів-машиністів (табл. 256).

Таблиця 256.

Розміри надбавок працівникам тваринництва
за безперервний стаж роботи, % від суми річного заробітку

Безперервний стаж роботи у даному господарстві Розмір надбавки
Від 2 до 5 років 8
Від 5 до 10 років 10
Від 10 до 15 років 13
Понад 15 років 16

 

Виплату надбавок проводять один раз на рік відповідно до приведеного нижче переліку робіт та професій.

Стимулювання працівників за суміщення професій, збільшення зон обслуговування. Для підвищення заінтересованості трудових колективів радгоспів у прискоренні росту продуктивності праці та з метою скорочення плинності кадрів директорам радгоспів за погодженням з комітетом профспілки надається право:

виплачувати робітникам доплати за суміщення професій, розширення зон обслуговування і виконання установленого обсягу робіт з меншою чисельністю робітників у розмірі до 70 % тарифної ставки по основній роботі залежно від складності, характеру, обсягу виконуваної роботи, ступеня використання робочого часу;

виплачувати одноразову винагороду робітникам за розробку та здійснення заходів, які забезпечують зменшення чисельності робітників і підвищення продуктивності праці порівняно з планом;

для заохочення новаторів виробництва, які, застосовуючи нові форми організації праці на виробництві, переходять на обслуговування більшої кількості худоби та птиці і домагаються значного підвищення

продуктивності праці при збільшенні кількості обслуговуваного ними поголів'я у 1,5 раза і більше, тарифні ставки для оплати праці підвищуються до 5 % за кожні 10 % перевищення норми, але не більш як у два рази.

Преміювання тваринників. Як свідчить досвід, коли не застосовується оплата за продукцію по прогресивно зростаючих розцінках, ефективним є преміювання за шкалами, якими передбачено установлення вищих розмірів премій при підвищенні продуктивності худоби і птиці. Розглянемо це на прикладі працівників по обслуговуванню дійного стада (табл. 257).

Таблиця 257.

Розміри премії працівникам ферми залежно від надою молока від корови

Надій від корови по кварталах з наростаючим підсумком, кг Річний надій від корови, кг Розмір премії за квартал, % до заробітку
перший другий третій
До 875 До 1750 До 2675 До 3500
875—900 1750—1800 2675—2700 3500—3600 До З
900—925 1800—1850 2700—2775 3600—3700 3—6
925—950 1850—1900 2775—2850 3700—3800 6—9
950—975 1900-1950 2850—2925 3800—3900 9—12
975—1000 1950-2000 2925—3000 3900—4000 12—15
1000—1025 2000-2050 3000—3075 4000—4100 15—18
1025—1050 2050-2100 3075—3150 4100—4200 18—22
1050—1075 2100-2150 3150—3225 4200—4300 22—26
1075—1100 2150-2200 3225—3300 4300—4400 26—30
11001125 2200-2250 3300—3375 4400—4500 30—35
1125 і більше 2500 і більше 3375 і більше 4500 і більше 35, крім того, по 5 за кожні 100 кг понад 4500 кг

 

Передбачено преміювання колективів підрозділів радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств за економію прямих затрат, запланованих завданням, у розмірі до 70 % одержаної економії, а при перевищенні установлених затрат — відшкодування їх за рахунок коштів, передбачених на оплату праці та преміювання колективів. Аналогічний порядок преміювання та використання фонду оплати праці рекомендовано вводити колгоспам. З метою матеріальної заінтересованості робітників у реалізації продукції підвищеної якості також передбачається преміювання.

Зокрема, від вартості молока, проданого першим сортом, на преміювання відраховують у господарствах Української PCP до 3,9 %, крім того, за охолоджене молоко першого сорту, що продається під час приймання температурою не вище 10 °С, від додатково виплаченої державою надбавки (10 крб. за 1 т молока базисної жирності) на преміювання у господарствах відраховують до 70 % (до 7 крб. за 1 т молока).

 

Ви дивилися сторінку - Організація оплати праці

Наступна сторінка      - Управління виробництвом у тваринництві

Попередня сторінка    - Господарський розрахунок

Повернутися до початку сторінки Організація оплати праці

1 2 3 равон официальный дилер казань, in 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.