Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Керівники радгоспів та інших державних підприємств, організацій і установ, а також колгоспів у своїй діяльності по охороні праці керуються законодавчими й нормативними актами, наказами й розпорядженнями вищестоящих органів, а також положенням про організацію роботи по охороні праці в системі Держагропрому.

Всі спеціалісти, кожен на своїй ділянці, повинні проводити організаторську роботу по створенню безпечних умов праці, дотриманню законодавств по охороні праці в колгоспах і радгоспах та інших підприємствах, організаціях і установах системи Держагропрому СРСР.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Забезпечувати розробку комплексних планів поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів і організовувати їх виконання, вживати заходів до впровадження прогресивних технологій і нових форм організації праці, досягнень науки, техніки й передового досвіду по охороні праці.

Організовувати й брати участь у навчанні й перевірці знань, а також підвищенні кваліфікації по охороні праці працівників і вести пропаганду по безпеці праці.

Вживати заходів щодо запобігання травматизму і професіональних захворювань. У встановленому порядку вживати заходів у розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Забезпечувати створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, дотримання діючих стандартів ЗСБП, правил і норм по охороні праці й протипожежному захисту.

Наказом (рішенням правління колгоспу) щорічно призначати з числа посадових осіб відповідальних за стан і організацію роботи по охороні праці й запобіганню пожежам у кожній галузі виробництва, цеху, виробничій дільниці.

Регулярно перевіряти стан охорони праці на відділках, в цехах, на виробничих дільницях і об'єктах, розглядати умови праці, техніки безпеки і пожежної безпеки на виробничих нарадах.

Впроваджувати прогресивні технології, механізацію й автоматизацію виробничих процесів, які б забезпечували безпеку праці, особливо жінок і підлітків, вживати заходів щодо впровадження стандартів, досягнень науки і техніки, передового досвіду по охороні праці.

Забороняти роботи на дільницях при умові виникнення загрози життю чи здоров'ю людей, не допускати до експлуатації несправні машини й обладнання.

Забезпечувати санітарно-побутове обслуговування працівників галузі відповідно до діючих норм і правил.

Контролювати своєчасність і якість проведення первинного позапланового, поточного інструктажів на робочому місці, допуск до самостійної роботи і правильність їх оформлення.

Стежити за своєчасним проходженням атестації відповідного персоналу. Забезпечувати працюючих санітарно-побутовими приміщеннями і санітарним одягом за діючими нормами.

Нині у колгоспах, радгоспах та інших підприємствах сільського господарства введені посади інженера по охороні праці, техніці безпеки й організації протипожежної охорони. Інженер по техніці безпеки підпорядкований безпосередньо керівнику підприємства і його вказівки обов'язкові для всіх спеціалістів, колгоспників і робітників. Забороняється покладати на інженера по техніці безпеки обов'язки, не передбачені положенням про організацію роботи по охороні праці в системі Держагропрому. Він зобов'язаний розробляти разом з профспілковою організацією і спеціалістами сільського господарства заходи по поліпшенню умов праці і проводити роботу по їх виконанню, стежити за своєчасним виданням працюючим спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, контролювати використання коштів на виконання заходів по охороні праці і техніки безпеки за призначенням, забезпечувати обладнання кабінетів і куточків по техніці безпеки і їх планомірну роботу, організовувати навчання з техніки безпеки робітників, колгоспників, інженерно-технічних працівників і спеціалістів з наступним контролем їх знань, перевіряти стан техніки безпеки і виробничої санітарії, а також дотримання законодавства про режим робочого часу і відпочинку, про охорону праці жінок і підлітків на всіх виробничих ділянках і давати їх керівникам вказівки про усунення виявлених недоліків, брати участь у прийманні з ремонту машин і обладнання, у розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Інженеру по техніці безпеки надано право забороняти експлуатацію несправних машин і обладнання, котельних установок, які не пройшли випробувань, та апаратів, що працюють під тиском, підйомно-транспортних засобів, контрольно-вимірювальних приладів, припиняти роботи, які проводяться з грубими порушеннями правил по техніці безпеки, порушувати клопотання перед керівництвом господарства про притягнення до відповідальності осіб, які порушують правила й інструкції по техніці безпеки і виробничій санітарії.

 

Ви дивилися сторінку - Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Наступна сторінка      - Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Попередня сторінка    - Застосування ЕОМ у тваринництві

Повернутися до початку сторінки Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.