Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Науково-технічний прогрес

Здійснення курсу на всебічну інтенсифікацію виробництва передбачає докорінну перебудову всіх його ланок — технології, техніки, організації, господарського механізму, самих працівників, рівня їх кваліфікації та господарської психології. А це можливо лише на основі використання досягнень науки і техніки, передового досвіду. Ось чому прискоренню науково-технічного прогресу приділяється нині така велика увага.

Прискорення науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві означає його технічну реконструкцію і переозброєння всіх галузей АПК, впровадження передової техніки і прогресивних технологій, нових видів добрив і засобів захисту рослин і тварин, нових сортів культур, порід і ліній тварин і птиці, ефективних агротехнічних, зоотехнічних і ветеринарних заходів, створення й використання технічних засобів для збереження оточуючого природного середовища, удосконалення організації праці, виробництва і управління, всієї структури АПК, підвищення кваліфікації і професійної майстерності кадрів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

У концепції прискорення соціально-економічного розвитку країни особлива увага приділяється людському фактору. Сучасному виробництву потрібний освічений суспільно активний працівник, здатний швидко орієнтуватись у складній обстановці, постійно змінюваних організаційно-технічних умовах виробництва. Нині працівник, як правило, має справу з різною дорогою технікою, складною технологією, високопродуктивними тваринами та іншими біологічними засобами виробництва.

Основні напрями розвитку науково-технічного прогресу:

освоєння науково обгрунтованих систем ведення сільського господарства, удосконалення технології й організації виробництва;

зміцнення кормової бази для тваринництва, створення нових сортів рослин, порід худоби і птиці, методів використання землі, вирощування сільськогосподарських культур, розведення, годівлі й утримання худоби;

комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, створення системи машин, яка б відповідала сучасним вимогам технології та організації виробництва, удосконалення структури енергетичних ресурсів, широке застосування електронно-обчислювальної техніки;

індустріалізація виробництва, переведення ряду галузей сільського господарства на промислову основу, організація безперервного, ритмічного, цілорічного виробництва продукції;

широке впровадження й застосування на виробництві досягнень науки і передового досвіду;

посилення концентрації й спеціалізації виробництва, розвиток кооперації і інтеграції;

зростання частки кваліфікованих працівників серед трудівників сільського господарства, формування працівників нового типу, що досконало володіють новою технікою, технологією, економікою і організацією виробництва.

Для вирішення основних науково-технічних проблем і завдань в країні створена єдина система планів розвитку науки і техніки. В системі Держагропрому СРСР вона включає: плани розвитку науки і техніки на 15 років; програми робіт по вирішенню найбільш важливих науково-технічних проблем і завдань, включених в державний п'ятирічний план розвитку науки і техніки; програми робіт по вирішенню проблем і завдань, які мають загальногалузеве значення і включені в галузевий план Держагропрому СРСР; республіканські п'ятирічні плани науково-дослідних робіт, направлені на вирішення завдань, що випливають з вищезгаданих планів і програм, а також вирішення науково-технічних завдань республіканського значення; п'ятирічні й річні плани науково-дослідних установ, проектно-конструкторських організацій і вищих учбових закладів, в яких передбачено виконання завдань і робіт вищезгаданих програм і планів, а також проведення теоретичних і пошукових робіт.

Останнім часом планування НТП все більше грунтується на науковому прогнозуванні. Прогнози всіх науково-технічних напрямів сільськогосподарського профілю розробляють провідні галузеві науково-дослідні установи і вузи, які потім беруть безпосередню участь у підготовці проектів довгострокових і п'ятирічних комплексних програм по вирішенню найбільш важливих науково-технічних проблем.

Основними формами планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт є п'ятирічні й річні плани. Нині в практиці планування передбачено доведення до областей, районів і господарств у п'ятирічних (з розбивкою по роках) і річних планах розвитку сільського господарства завдань по впровадженню науково-технічних досягнень, забезпечених необхідними матеріально-технічними ресурсами.

В колгоспах, радгоспах, міжгосподарських підприємствах рекомендації по впровадженню досягнень науки, техніки й передового досвіду розробляють головні спеціалісти з участю керівників і спеціалістів підрозділів із залученням громадських організацій і передовиків виробництва. Вони є складовою частиною промфінплану і включають три розділи: завдання державного плану економічного і соціального розвитку, показники відомчого плану, заходи, які проводяться за ініціативою господарства. Разом з встановленням обсягу впровадження науково-технічних досягнень передбачено визначення річного економічного ефекту в карбованцях і людино-днях. Крім того, в промфінплан окремо включена таблиця по плануванню впровадження НОП.

Масове застосування науково-технічних досягнень і передового досвіду на виробництві організують безпосередньо керівники і спеціалісти господарств. Важлива роль в організації впровадження відводиться пропаганді досягнень НТР шляхом проведення тематичних виставок, семінарів, конференцій, опублікування матеріалів у періодичній пресі, показу кінофільмів та ін.

Рівень технічного прогресу в сільському господарстві характеризується такими показниками:

енерго- і електрозабезпеченістю (кількість кінських сил і кіловат потужності первинних джерел енергії на 100 га сільськогосподарських угідь, ріллі чи посівів);

енерго- і електроозброєністю (ті ж показники з розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві);

механізацією праці (співвідношення обсягу механізованих робіт до загального їх обсягу); автоматизацією (відношення робочого часу на автоматизованих роботах до всього робочого часу);

впровадженням нової техніки (питома вага вартості введеної в дію нової техніки); рівнем спеціалізації і концентрації виробництва;

процентом забезпеченості господарства кваліфікованими кадрами.

Прогрес у рослинництві й тваринництві відображається показниками:

рівнем освоєння прийнятих в господарстві сівозмін;

використанням з розрахунку на 1 га ріллі чи сільськогосподарських угідь органічних (у фізичних одиницях) і мінеральних (в одиницях діючої речовини) добрив, хімічних засобів для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур'янами (в умовних одиницях);

питомою вагою площ, підданих меліорації (зрошенню, осушенню, вапнуванню і т. д.) й зайнятих посівами нових високоврожайних сортів;

питомою вагою сортових посівів у загальній посівній площі;

часткою посівних площ, на якій застосовуються передові прийоми агротехніки чи впроваджуються інтенсивні технології;

питомою вагою породної й чистопородної худоби в стаді;

виробництвом кормів на голову худоби і витрачанням кормів на 1 ц продукції; часткою продукції, виробленої із застосуванням нової прогресивної технології і передових форм організації праці.

Показники економічної ефективності науково-технічного прогресу такі:

виробництво валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь в натуральному і вартісному виразах;

продуктивність праці (виробництво валової продукції і валового доходу з розрахунку на 1 люд.-год чи на одного працівника);

фондовіддача, виражена вартістю валової продукції на 1 крб. вартості основних і оборотних виробничих фондів;

рівень прибутку чи розміри його на 1 крб. основних і оборотних виробничих фондів, на 1 га сільськогосподарських угідь, на голову худоби (у фізичному чи умовному обчисленні);

зниження собівартості продукції; підвищення рівня рентабельності виробництва.

Основним критерієм ефективності науково-технічного прогресу є ріст продуктивності суспільної праці.

 

Ви дивилися сторінку - Науково-технічний прогрес

Наступна сторінка      - Облік у тваринництві

Попередня сторінка    - Ефективність використання виробничого потенціалу.

Повернутися до початку сторінки Науково-технічний прогрес

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.