Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Науково-технічний прогрес

Здійснення курсу на всебічну інтенсифікацію виробництва передбачає докорінну перебудову всіх його ланок — технології, техніки, організації, господарського механізму, самих працівників, рівня їх кваліфікації та господарської психології. А це можливо лише на основі використання досягнень науки і техніки, передового досвіду. Ось чому прискоренню науково-технічного прогресу приділяється нині така велика увага.

Прискорення науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві означає його технічну реконструкцію і переозброєння всіх галузей АПК, впровадження передової техніки і прогресивних технологій, нових видів добрив і засобів захисту рослин і тварин, нових сортів культур, порід і ліній тварин і птиці, ефективних агротехнічних, зоотехнічних і ветеринарних заходів, створення й використання технічних засобів для збереження оточуючого природного середовища, удосконалення організації праці, виробництва і управління, всієї структури АПК, підвищення кваліфікації і професійної майстерності кадрів.

У концепції прискорення соціально-економічного розвитку країни особлива увага приділяється людському фактору. Сучасному виробництву потрібний освічений суспільно активний працівник, здатний швидко орієнтуватись у складній обстановці, постійно змінюваних організаційно-технічних умовах виробництва. Нині працівник, як правило, має справу з різною дорогою технікою, складною технологією, високопродуктивними тваринами та іншими біологічними засобами виробництва.

Основні напрями розвитку науково-технічного прогресу:

освоєння науково обгрунтованих систем ведення сільського господарства, удосконалення технології й організації виробництва;

зміцнення кормової бази для тваринництва, створення нових сортів рослин, порід худоби і птиці, методів використання землі, вирощування сільськогосподарських культур, розведення, годівлі й утримання худоби;

комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, створення системи машин, яка б відповідала сучасним вимогам технології та організації виробництва, удосконалення структури енергетичних ресурсів, широке застосування електронно-обчислювальної техніки;

індустріалізація виробництва, переведення ряду галузей сільського господарства на промислову основу, організація безперервного, ритмічного, цілорічного виробництва продукції;

широке впровадження й застосування на виробництві досягнень науки і передового досвіду;

посилення концентрації й спеціалізації виробництва, розвиток кооперації і інтеграції;

зростання частки кваліфікованих працівників серед трудівників сільського господарства, формування працівників нового типу, що досконало володіють новою технікою, технологією, економікою і організацією виробництва.

Для вирішення основних науково-технічних проблем і завдань в країні створена єдина система планів розвитку науки і техніки. В системі Держагропрому СРСР вона включає: плани розвитку науки і техніки на 15 років; програми робіт по вирішенню найбільш важливих науково-технічних проблем і завдань, включених в державний п'ятирічний план розвитку науки і техніки; програми робіт по вирішенню проблем і завдань, які мають загальногалузеве значення і включені в галузевий план Держагропрому СРСР; республіканські п'ятирічні плани науково-дослідних робіт, направлені на вирішення завдань, що випливають з вищезгаданих планів і програм, а також вирішення науково-технічних завдань республіканського значення; п'ятирічні й річні плани науково-дослідних установ, проектно-конструкторських організацій і вищих учбових закладів, в яких передбачено виконання завдань і робіт вищезгаданих програм і планів, а також проведення теоретичних і пошукових робіт.

Останнім часом планування НТП все більше грунтується на науковому прогнозуванні. Прогнози всіх науково-технічних напрямів сільськогосподарського профілю розробляють провідні галузеві науково-дослідні установи і вузи, які потім беруть безпосередню участь у підготовці проектів довгострокових і п'ятирічних комплексних програм по вирішенню найбільш важливих науково-технічних проблем.

Основними формами планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт є п'ятирічні й річні плани. Нині в практиці планування передбачено доведення до областей, районів і господарств у п'ятирічних (з розбивкою по роках) і річних планах розвитку сільського господарства завдань по впровадженню науково-технічних досягнень, забезпечених необхідними матеріально-технічними ресурсами.

В колгоспах, радгоспах, міжгосподарських підприємствах рекомендації по впровадженню досягнень науки, техніки й передового досвіду розробляють головні спеціалісти з участю керівників і спеціалістів підрозділів із залученням громадських організацій і передовиків виробництва. Вони є складовою частиною промфінплану і включають три розділи: завдання державного плану економічного і соціального розвитку, показники відомчого плану, заходи, які проводяться за ініціативою господарства. Разом з встановленням обсягу впровадження науково-технічних досягнень передбачено визначення річного економічного ефекту в карбованцях і людино-днях. Крім того, в промфінплан окремо включена таблиця по плануванню впровадження НОП.

Масове застосування науково-технічних досягнень і передового досвіду на виробництві організують безпосередньо керівники і спеціалісти господарств. Важлива роль в організації впровадження відводиться пропаганді досягнень НТР шляхом проведення тематичних виставок, семінарів, конференцій, опублікування матеріалів у періодичній пресі, показу кінофільмів та ін.

Рівень технічного прогресу в сільському господарстві характеризується такими показниками:

енерго- і електрозабезпеченістю (кількість кінських сил і кіловат потужності первинних джерел енергії на 100 га сільськогосподарських угідь, ріллі чи посівів);

енерго- і електроозброєністю (ті ж показники з розрахунку на середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві);

механізацією праці (співвідношення обсягу механізованих робіт до загального їх обсягу); автоматизацією (відношення робочого часу на автоматизованих роботах до всього робочого часу);

впровадженням нової техніки (питома вага вартості введеної в дію нової техніки); рівнем спеціалізації і концентрації виробництва;

процентом забезпеченості господарства кваліфікованими кадрами.

Прогрес у рослинництві й тваринництві відображається показниками:

рівнем освоєння прийнятих в господарстві сівозмін;

використанням з розрахунку на 1 га ріллі чи сільськогосподарських угідь органічних (у фізичних одиницях) і мінеральних (в одиницях діючої речовини) добрив, хімічних засобів для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур'янами (в умовних одиницях);

питомою вагою площ, підданих меліорації (зрошенню, осушенню, вапнуванню і т. д.) й зайнятих посівами нових високоврожайних сортів;

питомою вагою сортових посівів у загальній посівній площі;

часткою посівних площ, на якій застосовуються передові прийоми агротехніки чи впроваджуються інтенсивні технології;

питомою вагою породної й чистопородної худоби в стаді;

виробництвом кормів на голову худоби і витрачанням кормів на 1 ц продукції; часткою продукції, виробленої із застосуванням нової прогресивної технології і передових форм організації праці.

Показники економічної ефективності науково-технічного прогресу такі:

виробництво валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь в натуральному і вартісному виразах;

продуктивність праці (виробництво валової продукції і валового доходу з розрахунку на 1 люд.-год чи на одного працівника);

фондовіддача, виражена вартістю валової продукції на 1 крб. вартості основних і оборотних виробничих фондів;

рівень прибутку чи розміри його на 1 крб. основних і оборотних виробничих фондів, на 1 га сільськогосподарських угідь, на голову худоби (у фізичному чи умовному обчисленні);

зниження собівартості продукції; підвищення рівня рентабельності виробництва.

Основним критерієм ефективності науково-технічного прогресу є ріст продуктивності суспільної праці.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Науково-технічний прогрес

Наступна сторінка -      Облік у тваринництві

Попередня сторінка -    Ефективність використання виробничого потенціалу.

Повернутися
до початку сторінки -   
Науково-технічний прогрес

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.