Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Корми і технологія їх виробництва

Кормами називають продукти рослинного й тваринного походження, а також мінеральні речовини і синтетичні препарати, що їх використовують для годівлі тварин. Вони повинні містити поживні речовини у засвоюваній формі і не впливати шкідливо на здоров'я тварин.

Якість кормів — це сукупність властивостей, які зумовлюють нешкідливість їх та здатність задовольняти потреби тварин у поживних речовинах. Важливим показником, що характеризує якість корму, є концентрація енергії в 1 кг сухої речовини.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Поживні речовини кормів — це органічні та мінеральні речовини (білки, жири, вуглеводи, макро- і мікроелементи, вітаміни та ін.), необхідні для годівлі тварин. Таке визначення дає поняттю ГОСТ 23153—78

Відомості про корми наведені в кормових таблицях, в яких дано вміст сухої речовини, кормових одиниць, обмінної енергії, протеїну, амінокислот, вуглеводів, жирів, мінеральних речовин, вітамінів та ін. Є кормові таблиці, в яких наведено дані про перетравність поживних речовин кордів. Сучасні кормові таблиці вміщують необхідні дані з урахуванням зони та технологій заготівлі кормів

Класифікація кормів — це групування їх залежно від походження, та найбільш важливих якостей (вмісту поживних речовин в одиниці маси, фізичних якостей, фізіологічного впливу та ін.)

Класифікують корми відповідно до вимог стандарту ОСТ ВКС 7615 «Кормові речовини. Виробничо-товарна класифікація», виданому у 1934 р (та перевиданому в 1955 р.). Багато положень цього стандарту в зв'язку з впровадженням нових технологій заготівлі кормів застаріли, і тому потребують перегляду. Нині дотримуються (Богданов Г.О., 1986) класифікації кормів за походженням.

За цією системою корми поділяють на корми рослинного і тваринного походження, а синтетичні — на продукти мікробіологічного та хімічного синтезу.

Корми рослинного походження ділять на об'ємисті та концентровані.

Об'ємисті корми. Сюди входять грубі та вологі корми. У них невисокий вміст поживних речовин та енергії. У грубих кормах не більше 22 % вологи, а клітковини в них не менше 19 % Вологі корми мають понад 40 % води. їх в свою чергу ділять на соковиті та водянисті. До перших відносять зелені, силосні, баштанні корми та коренебульбоплоди, а до водянистих — жом, патоку, відходи промислової переробки продукції рослинництва.

Концентровані корми містять в 1 кг понад 0,65 корм, од., або 6,8 МДж обмінної енергії. За вмістом поживних речовин їх ділять на вуглеводисті та протеїнові (білкові). До перших відносять зернові злакові, до других — головним чином зернобобові та відходи олійноекстракційного виробництва.

Синтетичні корми відзначаються високим вмістом однієї або кількох поживних речовин. Використовуються як збагачуючі добавки у складі різних кормосумішей.

Кодування кормів. Агрохімслужба СРСР класифікує корми в спеціальній системі кодів. Це зроблено головним чином для зручності математичної обробки аналітичних даних про склад і поживність кормів. За цією класифікацією корми поділено на 18 груп. Назва корму кодується семизначними цифрами, з них перші дві цифри коду означають групу корму, третя — підгрупу, четверта — вид і три останніх — різновидність. Наприклад, зелений корм (трава) має код 01.0.0.000, сіно — 04.0.0.000, трав'яне борошно — 05.0.0.000, солома — 06.1.0.000, гіллячковий корм — 07.3.0.000, коренебульбоплоди та баштанні — 11.0.0. 000, зернові корми — 12.0.0.000, відходи технічних виробництв — 14.0.0.000, комбікорми — 13.1.0.000, корми тваринного походження — 16.0.0.000. Якщо потрібно записати різновидність корму, то код буде мати такий вигляд: наприклад сіно грястиці збірної — 04.2.2.009.

Оцінка поживності кормів. Під поживністю корму розуміють комплексний показник якості, що характеризує властивість корму задовольняти потребу тварин в енергії та поживних речовинах.

Корми оцінюють за загальною (сума перетравних поживних речовин, крохмальний еквівалент, терми Армсбі, кормові одиниці — радянська, скандінавська), енергетичною (перетравна, обмінна, чиста енергія), протеїновою, мінеральною та вітамінною поживністю. Поживність корму необхідно знати при організації кормовиробництва для ефективного використання кормів, порівняння поживності різних кормів та раціональної заміни одного корму іншим, підтримання доброго стану здоров'я тварин і одержання високої продуктивності, складання раціонів, кормових норм, кормових планів та балансів.

У довідковій літературі енергетичну поживність кормів виражають в мегаджоулях обмінної енергії (ОЕ). Один джоуль містить 0,239 калорії.

Для визначення ОЕ корму необхідно знати кількість перетравних речовин у ньому. Користуючись однією з нижче наведених формул визначають вміст ОЕ для кожного виду тварин:

для великої рогатої худоби

ОЕ = 17,46 пП + 31,23 пЖ +13,65 пК + 14,78 пБЕВ;

для овець

ОЕ = 17,71 пП + 37,89 пЖ + 13,44 пК + 14,78 пБЕВ;

для коней

ОЕ = 19,46 пП + 35,43 пЖ + 15,95 пК + 15,95 пБЕВ;

для свиней

ОЕ = 20,85 пП + 36,63 пЖ + 14,27 пК + 16,95 пБЕВ;

для птиці

ОЕ = 17,84 пП + 29,78 пЖ + 17,71 пК + 17,71 пБЕВ,

де пП — перетравний протеїн, г;

     пЖ — перетравний жир, г;

     пК — перетравна клітковина, г;

     пБЕР — перетравні безазотисті екстрактивні речовини.

Цифрами виділені коефіцієнти трансформації перетравних поживних речовин в обмінну енергію. Для орієнтовного визначення ОЕ в кормі досить знати його хімічний склад. Для розрахунків користуються формулою:

                             ВЕ

        ОЕ = 0,73 ——— ( 1 — К . 1,05 ),

                             СР

де ВЕ — валова енергія, МДж;

     СР — суха речовина корму, кг;

     К — клітковина в 1 кг СР, кг

 

Ви дивилися сторінку - Корми і технологія їх виробництва

Наступна сторінка      - Зелені корми

Попередня сторінка    - Вступ

Повернутися до початку сторінки Корми і технологія їх виробництва

1 2 Микс плат цена; Пимобендан; сайт гидра3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.