Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Ефективність використання виробничого потенціалу

Виробничий потенціал господарства — це сукупність трудових, матеріальних і природних ресурсів, переданих в його розпорядження. Кількісне визначення його може бути зроблене на основі підсумовування індексів ресурсів, зважених за ступенем їх впливу на рівень виробництва продукції.

Індекс кожного ресурсу визначають як співвідношення його величини на даному підприємстві до середнього рівня по всій їх сукупності. Найточніший метод визначення виробничого потенціалу — це розробка базисної виробничої функції, яка відображає середній рівень віддачі кожного ресурсу в досліджуваній сукупності підприємств і підстановка в неї ресурсів самого підприємства.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

У цьому випадку потенціал виражають нормативною кількістю продукції, яку господарство може виробити на своїх ресурсах у конкретних природно-економічних умовах.

Згідно з розрахунком контрольних цифр по заготівлях сільськогосподарської продукції, які доводяться районам і господарствам, виходячи з нормативів, що враховують економічну оцінку землі, забезпеченість основними виробничими фондами, трудовими та іншими ресурсами, сукупна оцінка виробничого потенціалу за передплановий і плановий періоди проводиться за одним з таких методів: порівняльними сільськогосподарськими угіддями; грошовою оцінкою виробничих ресурсів; ступенем впливу виробничих ресурсів на вихід товарної продукції.

Доцільність застосування одного з рекомендованих методів визначається з урахуванням набутого досвіду і можливостей використання для розрахунків ЕОМ. Джерелом даних про ресурси за передплановий період є річні звіти сільськогосподарських підприємств, матеріали оцінки якості земель за даними Діпрозему. На плановий період розміри ресурсів визначають згідно з наміченими змінами площ сільськогосподарських угідь, чисельності працівників і з урахуванням виділення матеріальних та інших ресурсів. Обсяги основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення визначають з урахуванням їх вибуття й приросту, виходячи з лімітів капітальних вкладень. Розміри матеріальних оборотних засобів на плановий період встановлюють за співвідношенням їх обсягів до основних виробничих фондів, яке склалося в передплановому періоді з урахуванням можливості поліпшення цього співвідношення.

Загальні обсяги закупок сільськогосподарської продукції у вартісному виразі як за передплановий, так і на плановий періоди розраховують за середньообласною собівартістю реалізованої продукції в середньому за останні три роки.

 

Показники визначення ефективності виробничого потенціалу.

1. По народногосподарському АПК в цілому.

Повна ефективність (Пеф):

                                   ЧП

Пеф = —————————————.

              Іпр, чи (Фп + Фоп + ЕОЗ)

де ЧП — чистий продукт, тобто частина національного доходу, створеного в галузях АПК;
     Іпр — інтегральний показник основних видів ресурсів, використовування в АПК;
     Фп — середньорічна вартість основних виробничих фондів і матеріальних оборотних засобів;
     Фоп — середньорічний фонд заробітної плати чи оплати праці колгоспників;
      ЕОЗ — економічна (грошова) оцінка загальної величини площі природних, насамперед земельних ресурсів.

 

Кінцева ефективність (Кеф):

              ЧД

Кеф = ———.

            ІПР

де ЧД — створений чистий доход, тобто прибуток і відповідна сума диференціальної ренти, реалізованої при виробництві відповідного виду продукції.

 

2. По сільському господарству (галузі) в цілому.

Госпрозрахункова ефективність (рентабельність виробництва)

              Пр

Геф = ———.

              Фп

де Пр — прибуток підприємства.

 

Народногосподарська ефективність:

                Пр + Др

НГеф = —————.

                   ІПР

де Др — диференціальна рента, створена і реалізована при виробництві відповідного виду продукції.

 

Ви дивилися сторінку - Ефективність використання виробничого потенціалу

Наступна сторінка   - Науково-технічний прогрес

Попередня сторінка - кономічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Повернутися до початку сторінки Ефективність використання виробничого потенціалу

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.